ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Interleukin-6 level is an independent predictor of right ventricular systolic dysfunction in patients hospitalized with COVID-19 [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(8): 555-564 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.24946

Interleukin-6 level is an independent predictor of right ventricular systolic dysfunction in patients hospitalized with COVID-19

Mehmet Erdoğan1, Ayşe Kaya Kalem2, Selçuk Öztürk3, Mehmet Akif Erdöl4, Bircan Kayaaslan2, Yunus Emre Özbebek1, Rahmet Güner2
1Department of Cardiology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Turkey
2Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Turkey
3Department of Cardiology, Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Turkey
4Department of Cardiology, Ministry of Health, Ankara Bilkent City Hospital, Turkey

Objective: Cytokine storm with elevated levels of multiple proinflammatory cytokines and inflammatory system activation underlie the pathogenesis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). In this study, we aimed to investigate whether increased interleukin (IL)-6 levels can predict right ventricular (RV) systolic impairment in patients hospitalized with COVID-19.
Methods: This prospective, observational study included 100 consecutive patients hospitalized with mild and moderate COVID-19. All the patients underwent chest computerized tomography, detailed laboratory tests including IL-6, and two dimensional (2D) transthoracic echocardiography (TTE) with assessment of 2D conventional and Doppler echocardiography parameters and RV systolic functions.
Results: After the elimination of six patients with exclusion criteria, the remaining patients were classified into two groups, namely normal RV systolic functions (n=60) and impaired RV systolic functions (n=34). IL-6 levels were significantly higher in patients with impaired RV systolic functions than in those with normal RV systolic functions (20.3, 4.6, p<0.001, respectively). Tricuspid annular plane systolic excursion and RV derived tissue Doppler imaging (TDI) S’ measurements were similar between the two groups. RV fractional area change was significantly lower, and RV TDI derived index of myocardial performance was significantly higher in patients with impaired RV systolic functions. In multivariate analysis, IL-6 levels independently predicted deterioration in RV systolic function at a significant level (odds ratio: 1.12, 95% confidence interval: 1.04–1.20, p=0.003).
Conclusion: IL-6 is an independent predictor of RV systolic impairment in patients hospitalized with mild and moderate COVID-19 suggesting a possible pathogenetic mechanism. IL-6 levels can be used to predict RV systolic impairment in patients suffering from this infection.

Keywords: COVID-19, interleukin-6, transthoracic echocardiography, right ventricle.

İnterlökin-6 düzeyi hastanede yatan COVID-19 hastalarında sağ ventriküler sistolik disfonksiyonun bağımsız bir öngörücüsüdür

Mehmet Erdoğan1, Ayşe Kaya Kalem2, Selçuk Öztürk3, Mehmet Akif Erdöl4, Bircan Kayaaslan2, Yunus Emre Özbebek1, Rahmet Güner2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü,Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Türkiye

Amaç: Artmış çoklu proinflamatuar sitokin seviyeleri ile sitokin fırtınası ve inflamatuar sistem aktivasyonu, koronavirüs-2019 hastalığının (COVID-19) patogenezinin temelini oluşturur. Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan COVID-19 hastalarında artmış interlökin-6 (IL-6) düzeylerinin sağ ventriküler (SağV) sistolik disfonksiyonunu tahmin edip edemeyeceğini araştırmaktır.
Yöntemler: Prospektif ve gözlemsel olan bu çalışmaya, hastaneye yatırılan klinik olarak hafif ve orta COVID-19 olan ardışık 100 hasta alındı. Tüm hastalara göğüs bilgisayarlı tomografi, IL-6 dahil ayrıntılı laboratuvar testleri ve iki boyutlu (2B) konvansiyonel ve doppler transtorasik ekokardiyografi (TTE) parametreleri ve SağV sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapıldı.
Bulgular: Dışlanma kriterleri ile 6 hastanın çıkarılmasından sonra, geriye kalan hastalar normal SağV sistolik fonksiyonları (n = 60) ve bozulmuş SağV sistolik fonksiyonları (n = 34) olmak üzere iki gruba ayrıldı. IL-6 düzeyleri, SağV sistolik fonksiyonları bozulmuş hastalarda, normal SağV sistolik fonksiyonları olan hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 20.3, 4.6, p <0.001). Sistolik triküspit anulus düzlem hareketi ve doku doppler (TDI) ile ölçülen SağV S’ ölçümleri iki grup arasında benzerdi. SağV sistolik fonksiyonları bozulmuş hastalarda, SağV fraksiyonel alan değişikliği anlamlı olarak daha düşük iken TDI ile değerlendirilen SağV miyokardiyal performans indeksi anlamlı olarak daha yüksekti. Çok değişkenli analizde, IL-6 seviyeleri, istatistiksel olarak anlamlı bir seviyede SağV sistolik disfonksiyonunu bağımsız olarak öngördürdü. (OR: 1.12,% 95 CI: 1.04-1.20, p = 0.002).
Sonuç: IL-6, hastanede yatan klinik olarak hafif ve orta derecede COVID-19 hastalarında SağV sistolik disfonksiyonunun bağımsız bir prediktörüdür ve olası bir patogenetik mekanizmayı düşündürmektedir. Bu hasta grubunda IL-6 seviyeleri RV sistolik bozukluğunu tahmin etmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, interlökin-6, transtorasik ekokardiyografi, sağ ventrikül.

Mehmet Erdoğan, Ayşe Kaya Kalem, Selçuk Öztürk, Mehmet Akif Erdöl, Bircan Kayaaslan, Yunus Emre Özbebek, Rahmet Güner. Interleukin-6 level is an independent predictor of right ventricular systolic dysfunction in patients hospitalized with COVID-19. Anatol J Cardiol. 2021; 25(8): 555-564

Corresponding Author: Mehmet Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.