ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
pdf
The assessment of the relationship between variations in the apelin gene and coronary artery disease in Turkish population [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 716-721 | DOI: 10.5152/akd.2014.5685

The assessment of the relationship between variations in the apelin gene and coronary artery disease in Turkish population

Ebrahim Pakizeh1, Ender Çoşkunpınar2, Yasemin Müşteri Oltulu2, Hüseyin Altuğ Çakmak1, Barış İkitimur1, Zümrüt Mine Işık Sağlam2, Ayla Karimova2, Vural Ali1
1Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University; İstanbul-Turkey
2Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Objective: Apelin is a novel endogenous peptide with inotropic and vasodilatory properties and is the ligand for the angiotensin receptor-like 1 (APJ) receptor. The aim of the study was to investigate the association of 2 single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the apelin gene with susceptibility to coronary artery disease (CAD) in the Turkish population. Methods: The present observational case-control study consisted of 244 subjects (134 angiographically proven CAD patients and 110 healthy controls) aged 30-65 years. The association of 2 SNPs (rs3115758 and rs3115759) in the apelin gene and CAD risk was investigated. Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to analyze the 2 SNPs in both the CAD and the healthy subjects. Allele and genotype frequencies between patients and control groups were compared using the Chi-square (χ2) test. The relationships of the 2 polymorphisms with the presence of CAD were determined with multiple binary logistic regression analysis after adjustment for CAD risk factors. Results: TT and AA risk genotypes of the rs3115758 and rs3115759 variants in the apelin gene were found to be significantly related with the risk of CAD with the same power (OR: 6.36, 95% CI: 1.41-28.6) (p=0.007). After adjustments for traditional CAD risk factors, the homozygous TT genotype for rs3115758 and AA genotype for rs3115759 increased the CAD risk, both with an OR of 5.91. Conclusion: Genetic variants in the apelin gene are significantly associated with the risk of CAD in the Turkish population.

Keywords: apelin, single nucleotide polymorphism, coronary artery disease

Türk toplumunda apelin geni üzerindeki varyasyonların koroner arter hastalığı ile ilişkinin incelenmesi

Ebrahim Pakizeh1, Ender Çoşkunpınar2, Yasemin Müşteri Oltulu2, Hüseyin Altuğ Çakmak1, Barış İkitimur1, Zümrüt Mine Işık Sağlam2, Ayla Karimova2, Vural Ali1
1Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University; İstanbul-Turkey
2Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Amaç: Apelin inotropik ve vazodilatatör özellikleri olan yeni keşfedilmiş bir peptit olup anjiyotensin reseptör-benzeri 1 (APJ) reseptörünün endojen ligandıdır. Bu çalışmanın amacı Türk popülasyonunda apelin genindeki varyasyonların KAH riski ile olan ilişkisinin incelenmesidir. Yöntemler: Bu çalışma bir gözlemsel vaka-kontrol çalışması olup apelin geni üzerindeki 2 tek nükleotid polimorfizmlerin (rs3115758 ve rs3115759) KAH riski ile olan ilişkilerinin incelenmesi amacıyla 30-65 yaşları arası 244 Türk gönüllü (134 anjiyografik KAH, 110 sağlıklı kontrol) alındı. KAH ve sağlıklı gönüllülerde 2 SNP gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle analiz edildi. Hasta ve kontrol gruplarının genotip ve allel frekansları ki-kare testi ile karşılaştırıldı. İki polimorfizmin KAH varlığı ile olan ilişkisi KAH risk faktörlerinin düzeltilmesi sonrası çoklu binary lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Apelin genindeki rs3115758 ve rs3115759 varyantlarının TT ve AA risk genotipleri aynı oranda KAH riskinde anlamlı ilişkili bulundu (OR: 6,36, %95 CI: 1,41-28,6) (p=0,007). Geleneksel KAH risk faktörleri düzeltilmesi sonrasında rs3115758’in homozigot TT genotipinin ve rs3115759’un homozigot AA genotipinin KAH riskini 5.91 kat arttırdığı saptanmıştır. Sonuç: Türk popülasyonunda apelin genindeki varyasyonlar KAH riski ile önemli derecede ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: apelin, tek nükleotid polimorfizmi, koroner arter hastalığı

Ebrahim Pakizeh, Ender Çoşkunpınar, Yasemin Müşteri Oltulu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Barış İkitimur, Zümrüt Mine Işık Sağlam, Ayla Karimova, Vural Ali. The assessment of the relationship between variations in the apelin gene and coronary artery disease in Turkish population. Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 716-721
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.