ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Bleeding risk with concomitant use of tirofiban and third-generation P2Y12 receptor antagonists in patients with acute myocardial infarction: A real-life data [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(10): 699-705 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.27974

Bleeding risk with concomitant use of tirofiban and third-generation P2Y12 receptor antagonists in patients with acute myocardial infarction: A real-life data

Mustafa Kürşat Tigen, Mehmet Hasan Özdil, Altuğ Çinçin, Emre Gürel, Murat Sünbül, Anıl Şahin, Tuba Güçtekin, Zekeriya Doğan, Nurten Sayar, Beste Özben
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Marmara University; İstanbul-Turkey

Objective: Combination of dual antiplatelet therapy (DAPT) with glycoprotein (GP) IIb/IIIa inhibitors can increase bleeding risk. In this study, we aimed to investigate bleeding complications of different DAPTs with concomitant tirofiban use in patients with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: This retrospective study included 224 consecutive ACS patients (mean age 56.6±11.1 years, 193 men) who were given conventional dose of tirofiban (25 µg/kg per 3 minutes followed by an infusion of 0.15 µg/kg/min for 24 hours) in addition to DAPT (300 mg aspirin followed by 100 mg/day + 600 mg clopidogrel followed by 75 mg/day or 180 mg ticagrelor followed by 90 mg twice daily or 60 mg prasugrel followed by 10 mg/day). Any intra-hospital bleeding complications were noted.
Results: Of the 224 patients, 115 were given ticagrelor and 32 were given prasugrel. Mean hemoglobin fall was similar between the patients taking ticagrelor/prasugrel and those taking clopidogrel. Ten patients taking ticagrelor and one patient taking prasugrel had hemoglobin fall ≥3 g/dL versus two patients in clopidogrel group (p=0.228). Gastrointestinal bleeding (two patients taking ticagrelor), hematoma at access site (three patients taking ticagrelor), and cardiac tamponade (two patients taking ticagrelor) rates were also similar. Creatinine levels were associated with hemoglobin fall ≥3 g/dL (p=0.032, Odds ratio 2.189, 95% confidence interval 1.070–4.479). There was no relation between hemoglobin fall ≥3 g/dL and antiplatelet agent, age, sex, hypertension, or diabetes.
Conclusion: Tirofiban may be given to patients receiving ticagrelor or prasugrel with a bleeding rate similar to clopidogrel. Close monitoring for bleeding risk is recommended, especially in patients with higher creatinine levels.

Keywords: Acute coronary syndrome, bleeding, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, tirofiban

Akut miyokard enfarktüslü hastalarda tirofiban ve üçüncü nesil P2Y12 reseptör antagonistlerinin eşzamanlı kullanımı ile kanama riski ilişkisi - gerçek hayat verisi

Mustafa Kürşat Tigen, Mehmet Hasan Özdil, Altuğ Çinçin, Emre Gürel, Murat Sünbül, Anıl Şahin, Tuba Güçtekin, Zekeriya Doğan, Nurten Sayar, Beste Özben
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: İkili antiplatelet tedavi (DAPT) ile glikoprotein (GP) IIb/IIIa inhibitörlerinin kombinasyonu kanama riskini arttırabilir. Çalışmamızın amacı, akut koroner sendrom (AKS) hastalarında farklı DAPT'lerin tirofiban ile birlikte kullanıldığındaki kanama komplikasyonlarını araştırmaktır.
Yöntemler: Çalışmaya, DAPT'ye ek olarak geleneksel dozda tirofiban (3 dakikada 25 µg/kg, ardından 24 saat süreyle 0,15 µg/kg/dak infüzyon) verilen 224 AKS hastası (ortalama yaş: 56,6 ± 11,1 yıl, 193 erkek) ardışık olarak dahil edildi. DAPT olarak aspirine (300mg yükleme sonrası 100mg/gün) ilave olarak klopidogrel (600mg yükleme sonrası 75mg/gün), ticagrelor (180mg yükleme sonrası günde iki kez 90mg) veya prasugrel (60mg yükleme sonrası 10mg/gün). Hastane içi kanama komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilmiş 224 hastadan 115 hastaya ticagrelor, 32 hastaya prasugrel verildi. Ortalama hemoglobin düşüşü, tikagrelor/prasugrel alan hastalar ile klopidogrel alan hastalar arasında benzerdi. Tikagrelor alan on hastada ve prasugrel alan bir hastada ≥3g/ dL hemoglobin düşüşü gelişmişken klopidogrel grubunda iki hastada gözlendi (P=0,228). Tikagrelor/prasugrel ile klopidogrel alan hastalar arasında gastrointestinal kanama (ticagrelor kullanan 2 hastada), giriş yerinde hematom (ticagrelor kullanan 3 hasta) ve kardiyak tamponad (2 hasta tikagrelor) oranları da benzerdi. Kreatinin düzeyleri hemoglobin düzeyinde ≥3g/dL düşüş ile ilişkili bulunmuş olup (p=0,032, OR: 2,189, %95GA: 1,070–4,479) hemoglobin seviyesinde ≥3g/dL düşüş ile kullanılan antiplatelet ajan, yaş, cinsiyet, hipertansiyon veya diyabet arasında ilişki bulunmadı.
Sonuç: Tirofiban, tikagrelor veya prasugrel verilen hastalarda klopidogrel verilen hastalardakine benzer kanama komplikasyon oranları ile kullanılabilir. Ancak, hastaların özellikle de yüksek kreatinin düzeyleri olanların, kanama riski açısından yakından izlenmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, kanama, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, tirofiban

Mustafa Kürşat Tigen, Mehmet Hasan Özdil, Altuğ Çinçin, Emre Gürel, Murat Sünbül, Anıl Şahin, Tuba Güçtekin, Zekeriya Doğan, Nurten Sayar, Beste Özben. Bleeding risk with concomitant use of tirofiban and third-generation P2Y12 receptor antagonists in patients with acute myocardial infarction: A real-life data. Anatol J Cardiol. 2021; 25(10): 699-705

Corresponding Author: Beste Özben, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.