ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Relation of presence and severity of metabolic syndrome with left atrial mechanics in patients without overt diabetes: a deformation imaging study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 128-133 | DOI: 10.5152/akd.2014.4686

Relation of presence and severity of metabolic syndrome with left atrial mechanics in patients without overt diabetes: a deformation imaging study

Mustafa Kurt1, İbrahim Halil Tanboğa2, Eyüp Büyükkaya1, Mehmet Fatih Karakaş1, Adnan Burak Akçay1, Nihat Şen1, Emine Bilen3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum-Turkey
3Clinic of Cardiology, Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Ankara-Turkey

Objective: We aimed to investigate left atrium (LA) function by speckle tracking echocardiography in patients with metabolic syndrome (MetSyn) and to show a possible relationship between the severity of MetSyn and LA function and to determine the predictors of low strain in MetSyn patients. Methods: Our study design was observational and cross-sectional design consisted of 80 MetSyn patients without overt diabetes and 50 controls. The patients were classified into three groups based on the number of MetSyn criteria. The peak LA strain at the end of the ventricular systole (LAs-strain) as well as the LA strain with LA contraction (LAa-strain) was obtained. Correlation analysis performed to assess the association of LA strain parameters with the severity of MetSyn and logistic regression analysis performed to assess the relationship of low LA strain with MetSyn. Results: Both LAs (37.5±8.7 vs. 26.0±10.2, p<0.001) and LAa (19.9±6.3 vs. 13.0±6.4, p<0.001) strain measurements were found to be significantly decreased in patients with MetSyn when compared to the control group. Moreover, both LAs and LAa were found to be significantly decreased with the increasing severity of the MetSyn. A multiple logistic regression analysis demonstrated that the presence of MetSyn [OR: 0.26 (95% CI 0.06-0.89), p=0.032] and left ventricular ejection fraction [OR: 1.14 (95% CI 1.03-1.27), p=0.021] were independent predictors of LAs strain. Conclusion: MetSyn is associated with reduced LAs strain and LAa strain representing LA reservoir and pump function, respectively. Furthermore, LA mechanical function decreases even more with the increasing severity of the MetSyn.

Keywords: metabolic syndrome, left atrial function, speckle tracking echocardiography, logistic regression analysis

Aşikâr diyabeti olmayan hastalarda metabolik sendrom varlığı ve ciddiyetinin sol atriyum mekanikleri ile ilişkisi: Gözlemsel bir deformasyon görüntüleme çalışması

Mustafa Kurt1, İbrahim Halil Tanboğa2, Eyüp Büyükkaya1, Mehmet Fatih Karakaş1, Adnan Burak Akçay1, Nihat Şen1, Emine Bilen3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum-Turkey
3Clinic of Cardiology, Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Ankara-Turkey

Amaç: Biz bu çalışmamızda metabolik sendrom (MetS) hastalarında sol atriyal (SA) fonksiyonları speckle tracking ekokardiyografi ile araştırmayı, MetS ciddiyeti ve SA fonksiyonlar arasındaki muhtemel ilişkiyi göstermeyi ve MetS hastalarında düşük SA strain öngörücülerini saptamayı amaçladık. Yöntemler: Çalışmamız gözlemsel-kesitsel bir çalışma olup, aşikar diyabeti olmayan 80 MetS hastası ve 50 kontrol grubundan oluşmaktadır. Hastalar MetS kriterleri sayısına göre üçe ayrıldı. Ventrikül sistolü sonunda zirve SA strain (SAs) ve SA kasılması sırasındaki zirve SA strain (SAa) ölçülmüştür. SA strain değerlerinin MetSyn ciddiyeti ile ilişkisi korelasyon analizi ile ve düşük SA strainin MetSyn ile ilişkisi lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında MetS hastalarında hem SAs (37,5±8,78,7'e karşı 26,0±10,2, p<0,001) hem de SAa (19,9±6,3'e karşı 13,0±6,4 p<0,001) strain değerleri belirgin olarak düşük bulunmuştur. Ayrıca, MetS ciddiyeti arttıkça hem SAs hem de SAa anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur. Çoklu lojistik regresyon analizinde MetS varlığı (OR: 0,26 (%95 CI 0,06-0,89), p=0,032) ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (OR: 1,14 (%95 CI 1,03-1,27), p=0,021) SAs strain için bağımsız belirleyiciler olarak bulunmuştur. Sonuç: MetS; sırasıyla sol atriyal rezervuar ve pompa fonksiyonlarını gösteren azalmış SAs ve SAa strain ile ilişkilidir. Ayrıca, SA mekanik fonksiyonları artan MetS ciddiyeti ile daha da fazla azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: metabolik sendrom, sol atriyal fonksiyon, speckle tracking ekokardiyografi, lojistik regresyon analizi

Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Emine Bilen. Relation of presence and severity of metabolic syndrome with left atrial mechanics in patients without overt diabetes: a deformation imaging study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 128-133
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.