ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The relationship between atrial electromechanical delay and left atrial mechanical function in stroke patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 565-570 | DOI: 10.5152/akd.2014.5558

The relationship between atrial electromechanical delay and left atrial mechanical function in stroke patients

Mehmet Ata Akıl1, Eşref Akıl2, Mehmet Zihni Bilik1, Mustafa Oylumlu1, Halit Acet1, Abdülkadir Yıldız1, Abdurrahman Akyüz1, Faruk Ertaş1, Nizamettin Toprak1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship between atrial electromechanical delay (EMD) measured with tissue Doppler imaging (TDI) and left atrial (LA) mechanical functions in patients with ischemic stroke and compare them with healthy controls. Methods: Thirty patients with ischemic stroke were enrolled into this cross-sectional, observational study. The control group consisted of 35 age- and gender-matched apparently healthy individuals patients. Acute cerebral infarcts of probable embolic origin were diagnosed via imaging and were confirmed by a neurologist. Echocardiographically, time intervals from the beginning of P wave to beginning of A wave from the lateral and septal mitral and right ventricular tricuspid annuli in TDI were recorded. The differences between these intervals gave the mechanical delays (inter- and intra-atrial). Left atrial (LA) volumes were measured using the biplane area-length method, and LA mechanical function parameters were calculated. Statistical analysis was performed using student’s t-test, chi-squared test, and Pearson’s test. Results: The laboratory and clinical characteristics were similar in the two groups. Increased left atrial EMD (21.36±10.38 ms versus 11.74±6.06 ms, p<0.001), right atrial EMD (13.66±8.62 ms versus 9.66±6.81 ms, p=0.040), and interatrial EMD (35.03±9.95 ms versus 21.40±8.47 ms, p<0.001) were observed in stroke patients as compared to controls. Active LA emptying volume and fraction and passive LA emptying volumes and fraction were similar between controls and stroke patients. Total LA emptying volumes were significantly increased in stroke patients as compared to healthy controls (33.19±11.99 mL/m2 versus 27.48±7.08 mL/m2, p=0.021). Conclusion: According to the results of our study, interatrial electromechanical delay may be a new predictor for ischemic stroke.

Keywords: atrial electromechanical delay, stroke, left atrial functions

İnme hastalarında atriyal elektromekanik gecikme ve sol atriyal mekanik fonksiyonlar

Mehmet Ata Akıl1, Eşref Akıl2, Mehmet Zihni Bilik1, Mustafa Oylumlu1, Halit Acet1, Abdülkadir Yıldız1, Abdurrahman Akyüz1, Faruk Ertaş1, Nizamettin Toprak1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Giriş: Bu çalışmanın amacı; iskemik inmeli hastalarda doku Doppler görüntüleme (TDI) ile ölçülen atriyal elektromekanik gecikme (EMD) süresini ve sol atriyal fonksiyonları değerlendirerek sağlıklı bireyler ile karşılaştırmaktır. Yöntemler: Kesitsel ve gözlemsel bu çalışmaya iskemik inmeli 30 hasta alındı​​. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından eşleşen 35 bireyden oluşturuldu. Olası embolik kökenli akut inmeli hastalar nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. İskemik inme tanısı radyolojik görüntülemeler ile doğrulandı. Ekokardiyografide P dalgasının başlangıcından A-dalgasının başlangıcına kadar olan mitral lateral ve septal ve triküspitten TDI ile ölçümler alındı. Bu ölçümler arasındaki faklar ile EMD (intra-ve interatriyal)’ler hesaplandı. Sol atriyum (LA) hacimleri biplan alan-uzunluk yöntemi kullanılarak ölçüldü ve LA mekanik fonksiyon parametreleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz student t-testi, ki-kare testi ve Pearson testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Laboratuvar ve klinik özellikler açısından gruplar benzerdi. İnme hasta grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sol atriyal EMD (21,36±10,38 ms karşı 11,74±6,06 ms, p<0,001), sağ atriyal EMD (13,66±8,62 ms karşı 9,66±6,81 ms, p=0,040), ve interatriyal EMD (35,03±9,95 ms karşı 21,40±8,47 ms, p<0,001) izlendi. Aktif LA boşalma hacmi ve boşalma fraksiyonu, pasif LA boşalma fraksiyonu ve boşalma hacmi iki gurup arasında benzerdi. Total SA boşalma hacmi kontrol ile karşılaştırıldığında inme hastalarında daha fazlaydı (33,19±11,99 mL/m2 karşı 27,48±7,08 mL/m2, p=0,021). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında interatriyal elektromekanik gecikmenin iskemik inme için yeni bir öngördürücü olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: atriyum elektromekanik gecikmesi, inme, sol atriyum fonksiyonları

Mehmet Ata Akıl, Eşref Akıl, Mehmet Zihni Bilik, Mustafa Oylumlu, Halit Acet, Abdülkadir Yıldız, Abdurrahman Akyüz, Faruk Ertaş, Nizamettin Toprak. The relationship between atrial electromechanical delay and left atrial mechanical function in stroke patients. Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 565-570
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.