ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 606-611 | DOI: 10.5152/akd.2014.5011

Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy

Ahmet Çağrı Aykan1, Tayyar Gökdeniz1, Hüseyin Bektaş1, Faruk Boyacı1, İlker Gül1, Ezgi Kalaycıoğlu1, Engin Hatem1, Turhan Turan2
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Department of Cardiology, Ahi Evren Thorasic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Objective: The relationship between silent neuronal injury (SNI) and arterial stiffness assessed by cardio-ankle vascular index (CAVI) has not been evaluated in patients treated with coronary angiography and intervention due to acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study is to evaluate the value of CAVI in prediction of SNI after percutaneous coronary angiography and intervention in patients presented with ACS. Methods: Eighty-three consecutive patients presented with ACS, who underwent percutaneous coronary angiography and intervention, were included in this prospective observational study on diagnostic accuracy. Neuron specific enolase (NSE) was studied before and 18 hour after the coronary angiography and intervention. CAVI was measured by VaSera-1000 instrument. Clinical and echocardiographic characteristics were analyzed and independent predictors of SNI were evaluated. Chi-square, Student t-test, Mann-Whithney U test, correlation analysis and logistic regression analysis was used for statistical analysis. Results: NSE levels significantly increased after cardiac catheterization (9.82±3.22 mg/dL vs. 13.15±8.55 mg/dL, p<0.001). CAVI (OR=2.992, 95% CI: 1.494-5.713, p=0.002), left ventricular ejection fraction (LVEF) (OR=0.911, 95% CI: 0.843-0.983, p=0.017) and undergoing percutaneous coronary intervention (OR=4.430, 95% CI: 1.034-18.97, p=0.045) were the independent predictors of SNI in logistic regression analysis. The cut-off value to show SNI for CAVI was 10.45 (sensitivity=71.8%, specificity=91.5%) in receiver operator charecteristic (ROC) curve analysis. The area under curve was 0.832 (95% CI=0.746-0.918, p<0.001). Conclusion: Besides undergoing PCI and having LVEF, measurement of CAVI may be a useful tool for predicting the development of SNI after percutaneous coronary angiography and intervention in patients with ACS.

Keywords: angiography, cardio-ankle vascular index, silent neuronal injury, myocardial infarction, stroke, cerebral, regression analysis, diagnostic accuracy, sensitivity, specificity

Kalp-ayak bileği vasküler indeksi perkütan koroner anjiyografi ve işlem sonrası gelişen sessiz nöronal hasarın önemli bir belirteci olabilir: Bir prospektif gözlemsel tanısal doğruluk çalışması

Ahmet Çağrı Aykan1, Tayyar Gökdeniz1, Hüseyin Bektaş1, Faruk Boyacı1, İlker Gül1, Ezgi Kalaycıoğlu1, Engin Hatem1, Turhan Turan2
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Department of Cardiology, Ahi Evren Thorasic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Amaç: Akut koroner sendrom nedeniyle perkütan koroner anjiyografi ve girişim yapılan hastalarda sessiz nöronal hasar (SNH) ile kalp-ayak bileği vasküler indeksi (KAVİ) ile ölçülen damar sertliği arasındaki ilişki daha önce değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı akut koroner sendrom ile başvuran hastalarda perkütan koroner anjiyografi ve girişim sonrası gelişen SNH’ı öngörmede KAVİ’in değerini araştırmaktır. Yöntemler: Hastanemize akut koroner sendrom ile başvuran ve koroner anjiyografi ve girişim yapılan ardışık 83 hasta prospektif gözlemsel tanısal doğruluk çalışması olan bu çalışmaya dahil edildi. Nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri koroner anjiyografi öncesinde ve işlemden 18 saat sonra tekrar çalışıldı. KAVI VaSera-1000 aletiyle ölçüldü. Hastaların klinik ve ekokardiyografik özellikleri analiz edildi ve SNH’ın bağımsız öngördürücüleri değerlendirildi. İstatistik analizler ki-kare, Student-t, Mann-Whitney U, korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi testleriyle yapıldı. Bulgular: NSE seviyeleri kardiyak kateterizasyon sonrası anlamlı olarak arttı (9,82±3,22 mg/dL vs. 13,15±8,55 mg/dL, p<0,001). KAVİ (OR=2,992, %95 GA: 1,494-5,713, p=0,002), ejeksiyon fraksiyonu (OR=0,911, %95 GA: 0,843-0,983, p=0,017) ve perkütan koroner girişim yapılması (OR=4,430, %95 GA: 1,034-18,97, p=0,045) lojistik regresyon analizinde SNH’nın bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. SNH’yı öngördüren KAVİ kestirim değeri ROC analizinde 10,45 (sensitivite=%71,8, spesifisite=%91,5) olarak bulundu. Eğri altında kalan alan 0,832 idi (%95 GA=0,746-0,918, p<0,001). Sonuç: Akut koroner sendrom nedeniyle perkütan koroner anjiyografi ve girişim yapılan hastalarda, perkütan koroner girişim yapılması ve düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna sahip olmanın yanında KAVI değeri de SNH’yı öngörmede önemli bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: anjiyografi, kalp-ayak bileği vasküler indeksi, sessiz nöronal hasar, miyokart enfarktüsü, inme, beyin, regresyon analiz, tanısal doğruluk, sensitivite, spesifisite

Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Hüseyin Bektaş, Faruk Boyacı, İlker Gül, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Turhan Turan. Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy. Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 606-611
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.