ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Association of omentin Val109Asp polymorphism with coronary artery disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(6): 511-514 | DOI: 10.5152/akd.2013.4932

Association of omentin Val109Asp polymorphism with coronary artery disease

Ümit Yörük1, Kürşat Oğuz Yaykaşlı2, Hakan Özhan3, Ramazan Memişoğulları4, Ahmet Karabacak3, Serkan Bulur3, Yusuf Aslantaş3, Cengiz Başar3, Ertuğrul Kaya5
1Department of Medical Biology and Genetics, Institute of Health Science, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
5Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey

Objective: Coronary artery disease (CAD) is the most important morbidity and mortality disease in the world. It is also one of the leading causes of death in Turkey. Omentin, a recently found adipocytokine, is reported to regulate insulin sensitivity. It has anti-inflammatory properties and is inversely associated with CAD. Omentin gene polymorphism in patients with CAD has not been studied yet. The aim of this study is to investigate the relationship between omentin Val109Asp polymorphism and CAD. Methods: This is an observational study on genetic association. 157 consecutive patients who had undergone coronary angiography were included in the study. Seventy-five of them had CAD and the rest serves the control group. Val109Asp polymorphism was analyzed and compared. Chi-square test was used in comparison of genotype frequencies, whereas ANOVA and chi-square tests were used in comparison of clinical characteristics according to the genotypes. Results: There was no significant difference between CAD patients and control subjects regarding omentin Val109Asp polymorphism. However, a 2.5 fold increase in Val/Val (homozygous mutant) genotype was detected in patients with CAD. The OR (80% Cl) for Val/Val genotype was 3.46 (1.14-10.49). Conclusion: Although no significant difference was detected regarding omentin Val109Asp polymorphism, Val/Val genotype frequency was found to be more in patient group than control group. In conclusion, it may be speculated that Val/Val genotype increases the tendency for CAD, but this experiment should done with larger population to clarify this issue.

Keywords: Coronary artery disease, omentin, polymorphism, PCR-RFLP

Koroner arter hastalığı ile Omentin Val109Asp polimorfizmi arasındaki ilişki

Ümit Yörük1, Kürşat Oğuz Yaykaşlı2, Hakan Özhan3, Ramazan Memişoğulları4, Ahmet Karabacak3, Serkan Bulur3, Yusuf Aslantaş3, Cengiz Başar3, Ertuğrul Kaya5
1Department of Medical Biology and Genetics, Institute of Health Science, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey
5Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce-Turkey

Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH), dünyada en fazla morbidite ve mortalite oranına sahip hastalıktır. Aynı zamanda da Türkiye’de de önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Yakın zamanda bulunan ve bir adipositokin olan Omentinin insülinin duyarlılığına etkilidir. Bunun yanı sıra omentin anti-enflamatuvar özelikte olup, KAH ile negatif ilişkilidir. Omentin gen polimorfizmleri KAH hastalarında henüz çalışılmamıştır. Bu çalışmada omentin Val109Asp polimorfizmi ile KAH arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışma, genetik ilişkiye ait gözlemsel bir çalışmadır. Koroner anjiyografi geçiren ardışık 157 hasta çalışmaya dâhil edildi. Bunlardan KAH tanısı konmuş 87 olgudan hasta grubu, geriye kalan olgulardan ise kontrol grubu oluşturuldu. Bu iki grup arasında Val109Asp polimorfizmi analiz edilip karşılaştırıldı. Genotip frekansları Ki-kare, genotiplere göre klinik değişkenlerin dağılımı ise Ki-kare ve ANOVA testleri ile araştırıldı. Bulgular: Hasta grubu ile kontrol grubu arasında omentin Val109Asp polimorfizmi açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmedi. Fakat Val/Val (homozigot mutant) genotipi hasta grubunda bulunma frekansı, kontrol grubundakine göre 2.5 kat daha fazla olduğu saptandı. Val/Val genotipi için Odds Oranı (80% GA) değeri 3.46 (1.14-10.49). Sonuç: Omentin Val109Asp polimorfizmi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememesine rağmen Val/Val genotipinin hasta grubunda daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak Val/Val genotipinin, KAH hastalığına yatkınlık oluşturabileceği düşünülebilir. Fakat bu durum daha geniş çalışma gruplarıyla yapılacak deneylerle teyit edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, Omentin, polimorfizm, PCR-RFLP

Ümit Yörük, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, Hakan Özhan, Ramazan Memişoğulları, Ahmet Karabacak, Serkan Bulur, Yusuf Aslantaş, Cengiz Başar, Ertuğrul Kaya. Association of omentin Val109Asp polymorphism with coronary artery disease. Anatol J Cardiol. 2014; 14(6): 511-514
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.