ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology The Relationship between Frontal QRS-T Duration and the Severity of Coronary Artery Disease in Non-Diabetic Patients with Stable Angina Pectoris [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-33232

The Relationship between Frontal QRS-T Duration and the Severity of Coronary Artery Disease in Non-Diabetic Patients with Stable Angina Pectoris

Halil Akın1, Önder Bilge2
1Sinop Atatürk State Hospital, Department of Cardiology
2Gazi Yaşargil Education Research Hospital, Department of Cardiology, Diyarbakır

ABSTRACT
Objective: There is a known relationship between frontal-QRS-T angle and coronary artery disease (CAD). The present study examines the relationship between frontal-QRS-T angle changes and CAD severity in patients with stable CAD.
Method: : A total of 202 patients were included in the study after the implementation of exclusion criteria among 894 patients, who had applied to the outpatient clinic with stable angina pectoris between September 2018 and September 2019. The frontal-QRS-T angle calculated on the 12-lead ECGs (electrocardiography) of the patients, taken in the outpatient clinic, and CAD severity calculated using the Gensini score in patients undergoing CAG (coronary angiography) were compared.
Results: Of the patients included in the study, 38.6% were female and 61.4% were male. The mean age was calculated as 60.16±11.27, and 52% of the patients had hypertension. There was no difference between the groups in terms of demographic and clinical values. In a comparison of CAD severity and frontal-QRS-T angles, the frontal-QRS-T angle was seen to be statistically significantly higher in the severe CAD group (91 (102/79)) compared to the mild CAD group (53 (64/38)). In the multivariate logistic regression analysis, there was a significant association between the frontal-QRS-T angle (odds ratio (OR) = 1.09, 95% confidence interval (CI) = 1.06-1.11, p <0.001) and CAD severity.
Conclusion: It seems that CAD severity in patients with non-diabetic stable angina pectoris is associated to the frontal-QRS-T angle.

Keywords: Coronary artery disease, stable angina pectoris, frontal-QRS-T angle, Gensini score, non-diabetic

Diabetik Olmayan Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Frontal QRS-T Süresi ile Koroner Arter Hastalığının Şiddeti Arasındaki İlişki

Halil Akın1, Önder Bilge2
1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır

Amaç: Frontal-QRS-T açısı ile koroner arter hastalığı (KAH) arasında bilinen bir ilişki vardır. Bu çalışma, stabil KAH olan hastalarda frontal-QRS-T açı değişiklikleri ile KAH şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Materyal-Metod: Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında stabil anjina pektoris ile polikliniğe başvuran 894 hastadan dışlama kriterleri uygulandıktan sonra çalışmaya toplam 202 hasta alındı. Frontal-QRS-T açısı, Hastaların poliklinikte çekilen 12 derivasyonlu EKG'leri (elektrokardiyografi) ile CAG (koroner anjiyografi) yapılan hastalarda Gensini skoru kullanılarak hesaplanan KAH şiddeti karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların% 38.6'sı kadın,% 61.4'ü erkekti. Ortalama yaş 60.16 ± 11.27 olarak hesaplandı ve hastaların% 52'sinde hipertansiyon vardı. Demografik ve klinik değerler açısından gruplar arasında fark yoktu. KAH şiddeti ile frontal-QRS-T açılarının karşılaştırmasında, frontal-QRS-T açısının şiddetli KAH grubunda (91 (102/79)) hafif KAH grubuna (53 (64/38)) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, frontal-QRS-T açısı (olasılık oranı(OR)= 1.09, % 95 güven aralığı(CI) = 1.06-1.11, p <0.001) ve KAH şiddeti arasında anlamlı bir ilişki vardı.
Sonuç: Diyabetik olmayan stabil angina pektorisli hastalarda KAH şiddetinin frontal-QRS-T açısı ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, stabil anjina pektoris, frontal-QRS-T açısı, Gensini skoru, diyabetik olmayanCorresponding Author: Halil Akın, Türkiye