ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
How does severe functional mitral regurgitation redefined by European guidelines affect pulmonary vascular resistance and hemodynamics in heart transplant candidates? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 437-446 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.36114

How does severe functional mitral regurgitation redefined by European guidelines affect pulmonary vascular resistance and hemodynamics in heart transplant candidates?

Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Rezzan Deniz Acar1, Süleyman Efe1, Özgür Yaşar Akbal1, Fatih Yılmaz1, Büşra Güvendi Şengör3, Ahmet Karaduman1, Samet Uysal1, Ali Karagöz1, Çağatay Önal4, Mehmet Kaan Kırali2, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, İstanbul Maltepe State Hospital; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: Increased pulmonary artery pressure (PAP) and pulmonary vascular resistance (PVR) are important prognostic factors in patients with heart transplantation (HT). It is well known that severe mitral regurgitation increases pulmonary pressures. However, the European Society of Cardiology and the 6th World Symposium of pulmonary hypertension (PH) task force redefined severe functional mitral regurgitation (FMR) and PH, respectively. We aimed to investigate the effect of severe FMR on PAP and PVR based on these major redefinitions in patients with HT.
Methods: A total of 212 patients with HT were divided into 2 groups: those with severe FMR (n=70) and without severe FMR (n=142). Severe FMR was defined as effective orifice regurgitation area ≥20 mm2 and regurgitation volume ≥30 mL where the mitral valve was morphologically normal. A mean PAP of >20 mm Hg was accepted as PH. Patients with left ventricular ejection fraction ≤25% were included in the study.
Results: The systolic PAP, mean PAP, and PVR were higher in patients with severe FMR than in those without severe FMR [58.5 (48.0–70.2) versus 45.0 (36.0–64.0), p<0.001; 38.0 (30.2–46.6) versus 31.0 (23.0–39.5), p=0.004; 4.0 (2.3–6.8) versus 2.6 (1.2–4.3), p=0.001, respectively]. Univariate analysis revealed that the severe FMR is a risk factor for PVR ≥3 and 5 WU [odds ratio (OR): 2.0, 95% confidence interval (CI): 1.1–3.6, p=0.009; and OR: 3.2, 95% CI: 1.5–6.7, p=0.002]. The multivariate regression analysis results revealed that presence of severe FMR is an independent risk factor for PVR ≥3 WU and presence of combined pre-post-capillary PH (OR: 2.23, 95% CI: 1.30–3.82, p=0.003 and OR: 2.30, 95% CI: 1.25–4.26, p=0.008).
Conclusion: Even in the updated definition of FMR with a lower threshold, severe FMR is associated with higher PVR, systolic PAP, and mean PAP and appears to have an unfavorable effect on pulmonary hemodynamics in patients with HT.

Keywords: Heart transplantation, Pulmonary hypertension, Pulmonary vascular resistance, severe heart failure, severe functional mitral regurgitation

Avrupa Kılavuzları Tarafından Yeniden Tanımlanmış Olan Şiddetli Fonksiyonel Mitral Yetersizliği Kalp Nakil Adaylarında Pulmoner Vasküler Resistansı ve Pulmoner Hemodinamiyi Nasıl Etkiler?

Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Rezzan Deniz Acar1, Süleyman Efe1, Özgür Yaşar Akbal1, Fatih Yılmaz1, Büşra Güvendi Şengör3, Ahmet Karaduman1, Samet Uysal1, Ali Karagöz1, Çağatay Önal4, Mehmet Kaan Kırali2, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kalp nakli adaylarında, artmış pulmoner arter basıncı (PAB) ve pulmoner vasküler resistans (PVR) önemli bir prognostik faktördür. İleri mitral yetersizliğinin, (PAB)’ı arttırdığı iyi bilinmektedir. Ancak, Avrupa Kardiyoloji Derneği ileri fonksiyonel mitral yetersizliği (FMY) tanımını ve 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu da pulmoner hipertansiyon (PH) tanımını güncelledi. Bu iki yeni tanım baz alınarak, kalp nakli adaylarında, ileri FMY’nin PAB ve PVR üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Toplam 212 tane kalp nakli adayı ileri FMY’si olanlar (n=70) ve olmayanlar (n=142) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İleri FMY, mitral kapak morfolojisi normal iken, efektif regurgitan orifis alanının ≥20 mm2 ve regurgitan hacminin de ≥30 ml olması ve PH ise ortalama PAB’nın > 20 mmHg olması olarak tanımlandı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ≤ %25 olanlar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Sistolik PAB, ortalama PAB ve PVR ileri FMY’si olanlarda olmayanlara kıyasla daha yüksekti [58.5 (48.0-70.2) & 45.0 (36.0-64.0), p<0.001; 38.0 (30.2-46.6) & 31.0 (23.0-39.5), p=0.004; 4.0 (2.3-6.8) & 2.6 (1.2-4.3), p=0.001, sırasıyla]. Tek değişkenli regresyon analizinde, ileri FMY, PVR ≥3 ve 5 WU olması açısından bir risk faktörü olarak tespit edildi (OR: 2.0, % 95 CI: 1.1-3.6, p=0.009; ve OR: 3.2, % 95 CI: 1.5-6.7, p=0.002).Çok değişkenli regresyon analizi sonuçları, şiddetli FMR varlığının PVR’nin ≥3WU olması ve kombine pre-post kapiller PH için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur (OR: 2.23, % 95 CI: 1.30-3.82, p=0.003 ve OR: 2.30, % 95 CI: 1.25-4.26, p=0.008). Sonuç: Daha düşük bir eşikle güncellenmiş biçiminde bile, şiddetli FMR, daha yüksek PVR, sistolik ve ortalama PAB ile ilişkilidir ve kalp nakli adaylarında pulmoner hemodinamikler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip gibi görünmektedir

Anahtar Kelimeler: İleri kalp yetersizliği, İleri fonksiyonel mitral yetersizliği, Kalp nakli, Pulmoner hipertansiyon, Pulmoner vasküler resistans

Zübeyde Bayram, Cem Doğan, Rezzan Deniz Acar, Süleyman Efe, Özgür Yaşar Akbal, Fatih Yılmaz, Büşra Güvendi Şengör, Ahmet Karaduman, Samet Uysal, Ali Karagöz, Çağatay Önal, Mehmet Kaan Kırali, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir. How does severe functional mitral regurgitation redefined by European guidelines affect pulmonary vascular resistance and hemodynamics in heart transplant candidates?. Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 437-446

Corresponding Author: Zübeyde Bayram, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.