ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Gamma-glutamyl transferase to albumin ratio can predict severity of coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 653-660 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.36330

Gamma-glutamyl transferase to albumin ratio can predict severity of coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography

Salih Topal1, Emrullah Kızıltunç1, Burak Sezenöz1, Mustafa Candemir1, Serkan Ünlü1, Muhammet Küçükbardaslı1, Ayşe Nihan Bal1, Hüseyin Koray Kılıç2, Gonca Erbaş2, Adnan Abacı1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Objective: Gamma-glutamyl transferase (GGT) to albumin ratio (GAR) has been shown to be helpful to diagnose and determine the severity of coronary artery disease (CAD). Coronary computed tomography angiography (CCTA) is a guide recommended non-invasive test that provides information about the presence, severity, and morphology of coronary plaques. In this study, our main aim was to investigate the relationship between the presence, morphology, and severity of coronary plaques detected via CCTA and GAR in patients with low to moderate risk for undiagnosed CAD.
Methods: Nine hundred and sixty six patients were included who underwent CCTA. The severity of CAD and plaque morphology were investigated. CT-adapted Leaman score (CT-LeSc) was calculated to determine the extent of the CAD. The study population was further evaluated in three groups according to tertiles of GAR.
Results: Atherosclerotic plaques were more common in the male gender and older patients with conventional cardiovascular risk factors. GAR was significantly lower in patients with normal CCTA than in patients with a non-obstructive plaque or obstructive plaque on CCTA. Patients in upper GAR tertiles had a higher coronary calcium score (CACS) and CT-LeSc. GAR was one of the independent predictors to predict severe stenotic plaque and high CACS.
Conclusion: GAR can independently predict the presence, extent, and severity of CAD determined by CT-LeSc. We believe as a cheap, safe, and widely available tool, GAR would be useful in the diagnosis of CAD.

Keywords: GGT to albumin ratio, coronary computed tomography angiography, coronary calcium score, coronary plaque

Gama-glutamiltransferaz / albumin oranının koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile saptanan koroner arter hastalığı ciddiyetini öngördürebilir

Salih Topal1, Emrullah Kızıltunç1, Burak Sezenöz1, Mustafa Candemir1, Serkan Ünlü1, Muhammet Küçükbardaslı1, Ayşe Nihan Bal1, Hüseyin Koray Kılıç2, Gonca Erbaş2, Adnan Abacı1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Gama-glutamil transferaz (GGT)/albümin oranının (GAO) koroner arter hastalığının (KAH) teşhisine ve ciddiyetine karar vermede yardımcı olduğu gösterilmiştir. Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (KBTA), koroner plakların varlığı, ciddiyeti ve morfolojisi hakkında bilgi veren kılavuzlar tarafından önerilen non-invaziv bir testtir. Bu çalışmanın amacı, daha önce KAH tanısı konulmamış, düşük ve orta riskli olan bireylerde, GAO ile KBTA'da saptanan koroner plakların varlığı, morfolojisi ve ciddiyeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntemler: KBTA yapılan toplam 966 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarda KAH derecesi ve plak morfolojisi kaydedildi. KAH'ın yaygınlığını belirlemek için KBTA'dan elde edilen Leaman skoru (BT-LeSc) hesaplandı. Çalışma popülasyonu ayrıca GAO tertillerine göre 3 grupta değerlendirildi.
Bulgular: Aterosklerotik plakların, erkek cinsiyette ve geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri olan yaşlı hastalarda daha sık olduğu izlendi. GAO, normal KBTA'ya sahip hastalarda, tıkayıcı veya tıkayıcı olmayan darlığı olan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü. Yüksek GAO tertillerindeki hastalar, daha yüksek koroner arter kalsiyum skoruna (KAKS) ve BT-LeSc'ye sahipti. GAO, ciddi stenotik plağı ve yüksek KAKS’ı öngören bağımsız öngörücülerden biriydi.
Sonuç: GAO, BT-LeSc ile belirlenen KAH'ın varlığını, yaygınlığını ve ciddiyetini bağımsız olarak tahmin edebilir. Ucuz, güvenli ve yaygın olarak ulaşılabilen bir parametre olan GAO, KAH teşhisinde kullanışlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: GGT/albümin oranı, koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi, koroner kalsiyum skoru, koroner plak

Salih Topal, Emrullah Kızıltunç, Burak Sezenöz, Mustafa Candemir, Serkan Ünlü, Muhammet Küçükbardaslı, Ayşe Nihan Bal, Hüseyin Koray Kılıç, Gonca Erbaş, Adnan Abacı. Gamma-glutamyl transferase to albumin ratio can predict severity of coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography. Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 653-660

Corresponding Author: Salih Topal, Türkiye