ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Blood pressure, autonomic stress, and inflammatory markers during sleep deprivation and recovery in healthy men [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-42205 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.42205

Blood pressure, autonomic stress, and inflammatory markers during sleep deprivation and recovery in healthy men

Özge Bozer1, Oktay Kaya1, Gülnur Öztürk2, Erdoğan Bulut3, Cafer Zorkun4, Levent Öztürk1
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Physiology
2Trakya University Faculty of Health Sciences, Departments of Physiotherapy and Rehabilitation
3Trakya University Faculty of Health Sciences, Departments of Audiology
4İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Cardiology

Objective: Recent community-based studies identify sleep deprivation (SD) as an important modifiable risk factor for high blood pressure (BP). However, the underlying mechanisms that link SD to hypertension remain elusive. we aimed to investigate BP responses to cardiac autonomic stress tests in the presence of SD. Furthermore, we analysed vascular inflammatory biomarkers as possible underlying mechanism which links sleep loss to increased BP.
Methods Ten healthy male volunteers (age = 21.6 ± 1.2) underwent repeated autonomic stress tests for three consecutive days (baseline, SD, and recovery). Autonomic stress tests included Valsalva manoeuver, mental arithmetic, isometric handgrip and cold pressor tests. Each day, resting BPs were measured, venous blood samples were collected for ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin measurements, and then stress tests were performed between 09.00-11.00 a.m. Ambulatory BP recording was performed during whole SD period (24 h).
Results One night SD abolished the blood pressure reactivity to Valsalva, isometric hand grip, and cold pressor tests which returned back after recovery sleep. Ambulatory BP monitoring showed that the mean systolic and diastolic BPs were 121.1 ± 8.5 and 72.8 ± 6.3 mm Hg between 07.00-23.00 and 120.3 ± 9.6 and 74.1 ± 6.1 mm Hg between 23.00-07.00 during SD day (p>0.05 for both). Vascular inflammatory markers seemed unrelated to BP changes.
Conclusion Acute SD altered BP responses to cardiac autonomic stress tests in healthy men, without affecting resting BP levels. SD led to a non-dipping pattern in BP oscillation. Collectively the present findings stress the importance of sleep BP regulation.

Keywords: cell adhesion molecules, stress tests, E-selectin, sleep loss, valsalva manoeuver

Sağlıklı erkeklerde uyku yoksunluğu ve telafisi süresince kan basıncı, otonomik stres ve inflamatuvar belirteçler

Özge Bozer1, Oktay Kaya1, Gülnur Öztürk2, Erdoğan Bulut3, Cafer Zorkun4, Levent Öztürk1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyometri Bölümü
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Son dönem toplum-tabanlı çalışmalarda uyku yoksunluğunun yüksek kan basıncı için önemli, modifiye edilebilir bir risk faktörü olduğu tanınlanmıştır. Ancak, uykusuzluk ve hipertansiyon ilişkisinde altta yatan mekanizmalar açık değildir. Bu çalışmada uyku yoksunluğunda kardiyak otonom stres testlere kan basıncı yanıtını araştırmayı amaçladık. Ayrıca, uyku kaybını kan basıncı artışına bağlayabilecek olası mekanizma olarak vasküler inflamatuvar biyobelirteçleri inceledik.
Yöntemler: On sağlıklı erkek gönüllü (ortalama yaş = 21,6 ± 1,2 yıl) ardışık üç gün boyunca (başlangıç, uyku yoksunluğu, ve telafi günleri) tekrarlanan otonom stres testlere alındılar. Otonom stres testler Valsalva manevrası, mental aritmetik, izometrik el sıkma ve soğuk pressör testlerini içerdi. Deney günlerinde dinlenim kan basıncı ve kalp tepe atımı ölçümleri yapıldı ve serum ICAM-1, VCAM-1 ve E-selektin ölçümü için venöz kan örnekleri toplandı. Stres testler sabah saat 09.00-11.00 arasında tamamlandı. Ambulatuvar kan basıncı kayıtları tüm uyku yoksunluğu süresince (24 saat) yapıldı.
Bulgular: Bir gece uyku yoksunluğu Valsalva, izometrik el sıkma, ve soğuk pressör testlerine kan basıncı reaktivitesini ortadan kaldırdı ve bu etki telafi uykusu sonrası düzeldi. Ambulatuvar kan basıncı takibi uyku yoksunluğu süresince ortalama sistolik ve diyastolik kan basınçlarının saat 07.00-23.00 arasında 121.1 ± 8.5 ve 72.8 ± 6.3 mm Hg iken saat 23.00-07.00 arasında 120.3 ± 9.6 ve 74.1 ± 6.1 mm Hg olduğunu gösterdi (her ikisi için p>0.05). Vasküler inflamatuvar belirteçler ile kan basıncı değişiklikleri arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Sağlıklı erkeklerde akut uyku yoksunluğu dinlenim kan basıncı düzeylerini etkilemeden kardiyak otonom stres testlere kan basıncı yanıtlarını değiştirdi. Ambulatuvar kan basıncı kayıtları uyku yoksunluğunun bir çeşit “non-dipping” paterne yol açtığını düşündürdü. Bu bulgular kan basıncı düzenlenmesinde uykunun önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: hücre adhezyon molekülleri, stres testler, E-selektin, uyku kaybı, valsalva manevrasıCorresponding Author: Oktay Kaya, Türkiye