ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Genetic variants associated with atrial fibrillationand long-term recurrence after catheter ablation for atrialfibrillation in Turkish patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 129-138 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.44082

Genetic variants associated with atrial fibrillationand long-term recurrence after catheter ablation for atrialfibrillation in Turkish patients

Taner Ulus1, Muhammet Dural1, Pelin Meşe1, Furkan Yetmiş1, Kadir Uğur Mert1, Bülent Görenek1, Oğuz Çilingir2, Ebru Erzurumluoglu Gökalp2, Serap Arslan2, Sevilhan Artan2, Özlem Aykaç3, Ertuğrul Çolak4, Hikmet Yorgun5, Uğur Canpolat5, Kudret Aytemir5
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
3Department of Neurology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
4Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara

Objective: Genome-wide association studies have revealed that single nucleotide polymorphisms (SNPs) are associated with atrial fibrillation (AF) and can predict AF recurrence after catheter ablation in different populations. However, there exists no such data for the Turkish population. We aimed to investigate whether 11 SNPs in the PITX2, ZFHX3, EPHX2, CAV1, TBX5, TGF-1, and SCN10A were related to AF and whether these SNPs can predict long-term atrial tachyarrhythmia (ATa) recurrence after pulmonary vein isolation (PVI) for AF in Turkish patients.

Methods: A total of 245 consecutive patients with non-valvular AF (44.9% men, mean age: 60.2±13.2 years, 65.3% paroxysmal AF) and 50 age- and sex-matched controls were included in this analysis. The clinical features and genetic variants were compared between the 2 groups. Of the 245 patients, 128 who underwent PVI with second-generation cryoballoon were further examined for long-term recurrence after the procedure.

Results: Four SNPs in PITX2 were significantly associated with AF (rs10033464_T: OR 3.29, 95%CI: 1.38–7.82, p=0.007; rs6838973_T: OR 3.06, 95% CI 1.36–6.87, p=0.007; rs3853445_C: OR 2.84, 95%CI: 1.27–6.36, p=0.011; rs17570669_T: OR 4.03, 95% CI: 1.71–9.51, p=0.001). Among these patients who underwent PVI, one locus in CAV1 (rs3807989_G: OR 4.50, 95% CI 1.04–19.31, p=0.043) and early recurrence (OR: 8.06, 95% CI: 2.12–30.55, p=0.002) predicted long-term AF recurrence after catheter ablation.

Conclusion: Significant associations exists between 4 SNPs in PITX2 and AF (rs10033464, rs6838973, rs3853445, and rs17570669) in Turkish patients. In addition, 1 genetic variant in CAV1 (rs3807989) and early recurrence can predict long-term ATa recurrence after catheter ablation.

Keywords: Atrial fibrillation, single nucleotide polymorphisms, catheter ablation.

Türk hastalarda atriyal fibrilasyon ve atriyal fibrilasyon için kateter ablasyonu sonrası uzun dönem rekürrens ile ilişkili genetik varyantlar

Taner Ulus1, Muhammet Dural1, Pelin Meşe1, Furkan Yetmiş1, Kadir Uğur Mert1, Bülent Görenek1, Oğuz Çilingir2, Ebru Erzurumluoglu Gökalp2, Serap Arslan2, Sevilhan Artan2, Özlem Aykaç3, Ertuğrul Çolak4, Hikmet Yorgun5, Uğur Canpolat5, Kudret Aytemir5
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Genom çapındaki ilişkilendirme çalışmaları farklı toplumlarda tek nükleotid polimorfizmlerinin (TNP) atriyal fibrilasyon (AF) ile ilişkili olduğunu ve kateter ablasyonu sonrası AF rekürensini belirleyebildiğini ortaya koymuştur. Ancak, Türk toplumunda bu konuda herhangi bir veri bulunmamaktadır. Çalışmada PITX2, ZFHX3, EPHX2, CAV1, TBX5, TGF-1 and SCN10A genlerindeki 11 adet TNP’nin Türk hastalarda AF ile ilişkili olup olmadığını ve bu polimorfizmlerin AF için pulmoner ven izolasyonundan (PVİ) sonra uzun dönem atriyal taşiaritmi (ATa) rekürrensini belirleyip belirlemediğini araştırmayı amaçladık.
Metodlar: Toplam 245 valvüler olmayan AF’li hasta (%44.9 erkek, ortalama yaş: 60.2 ± 13.2, %65.3 paroksismal AF) ve 50 yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol çalışmaya alındı. Gruplar arasında klinik özellikler ve genetik varyantlar karşılaştırıldı. Bunlardan ikinci nesil kriyobalon ile PVİ yapılan 128 hasta işlem sonrası uzun dönem rekürrens için daha ileri incelendi.
Bulgular: PITX2 genindeki dört TNP AF ile anlamlı ilişki içinde idi (rs10033464_T: OR 3.29, 95%CI: 1.38-7.82, p=0.007; rs6838973_T: OR 3.06, 95% CI 1.36-6.87, p=0.007; rs3853445_C: OR 2.84, 95%CI: 1.27-6.36, p=0.011; rs17570669_T: OR 4.03, 95% CI: 1.71-9.51, p=0.001). Atriyal fibrilasyon için PVİ yapılan hastalarda CAV1 geninde bir yer (rs3807989_G: OR 4.50, 95% CI 1.04-19.31, p=0.043) ve erken rekürrens varlığı (OR: 8.06, 95% CI: 2.12-30.55, p=0.002) kateter ablasyonu sonrası uzun dönem rekürrens için belirleyiciydi.
Sonuç: Türk hastalarda PITX2 genindeki dört TNP (rs10033464, rs6838973, rs3853445 ve rs17570669) ile AF arasında anlamlı ilişkiler mevcuttur. İlaveten, CAV1 genindeki bir genetik varyant (rs3807989) ve erken rekürrens kateter ablasyonu sonrası uzun dönem ATa rekürrensini belirler.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, tek nükleotid polimorfizmleri, kateter ablasyon.

Taner Ulus, Muhammet Dural, Pelin Meşe, Furkan Yetmiş, Kadir Uğur Mert, Bülent Görenek, Oğuz Çilingir, Ebru Erzurumluoglu Gökalp, Serap Arslan, Sevilhan Artan, Özlem Aykaç, Ertuğrul Çolak, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Kudret Aytemir. Genetic variants associated with atrial fibrillationand long-term recurrence after catheter ablation for atrialfibrillation in Turkish patients. Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 129-138

Corresponding Author: Taner Ulus, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.