ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Implantation of the Edwards SAPIEN XT and SAPIEN 3 valves for pulmonary position in enlarged native right ventricular outflow tract [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 96-103 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.46024

Implantation of the Edwards SAPIEN XT and SAPIEN 3 valves for pulmonary position in enlarged native right ventricular outflow tract

Alper Güzeltaş1, Ibrahim Cansaran Tanıdır1, Selman Gökalp1, Mehmet Akın Topkarcı2, Murat Şahin1, Yakup Ergül1
1Departments of Pediatric Cardiology İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Pediatric Cardiac Anesthesia, University Of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Percutaneous pulmonary valve implantation (PPVI) into right ventricle–to–pulmonary artery conduits is increasingly being performed, but a few options are available for patients with a dilated native right ventricular outflow tract (RVOT), among which is the off-label use of Ed-wards SAPIEN® valves. This study reviews the results of the SAPIEN XT and SAPIEN 3 (S3) valve implantations in the pulmonary position in patients with a dilated native RVOT.

Methods: Between January 2015 and March 2020, PPVI procedures were performed on 129 patients. Among them, 103 (80%) had dilated native RVOT, 86 of whom were eligible for PPVI prestenting and valve implantation. Retrospective analysis was performed on 84 patients who have undergone successful PPVI implantation using the SAPIEN XT or S3 valves with dilated native RVOT.

Results: The procedural success rate was 84/86 (98%). The median age was 18.7 years (8–46 years), and the median weight was 57 kg (22–102 kg). The primary underlying diagnosis was tetralogy of Fallot (n=77/84). Stenting was performed simultaneously with valve implantation in 50/84 (60%) cases-six of which were hybrid procedures-whereas prestenting was performed 3 to 14 weeks earlier in 34/84 cases. Before valve im-plantation, the median right anterior oblique and lateral diameters of the stents were 26 mm (20–32 mm) and 28 mm (21–32 mm). Valve sizes were 26 mm (n=13) and 29 mm (n=64) for XT and 29 mm (n=7) for S3. In 59 patients, an additional 1–5 ml (median 2 ml) volume was added to the valves’ balloons for stabilization. In all hybrid procedures, the stent and valve were implanted in the same session. During follow-ups of 1 to 59 months (median 14 months), no deaths were reported, 3 patients developed tricuspid regurgitation secondary to the procedure, and valves continued to function in all patients.

Conclusion: The Edwards SAPIEN XT and S3 valves may be an alternative to PPVI in patients with dilated native RVOT.

Keywords: dilated native right ventricular outflow tract, percutaneous pulmonary valve implantation, Pulmonary valve, Edwards SAPIEN

İleri Derecede Genişlemiş Native Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Olan Olgularda Edwards SAPIEN XT ve SAPIEN 3 Kapakların Pulmoner Arter Pozisyonuna Yerleştirilmesi.

Alper Güzeltaş1, Ibrahim Cansaran Tanıdır1, Selman Gökalp1, Mehmet Akın Topkarcı2, Murat Şahin1, Yakup Ergül1
1Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Istanbul
2Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Giriş: Sağ ventrikül-pulmoner arter konduitli olgularda Perkütan Pulmoner Kapak Yerleştirilmesi (PPKY) giderek daha fazla uygulanmaktadır, ancak geniş native sağ ventrikül çıkış yolu (SVÇY) olan hastalar için çok az seçenek vardır. Seçeneklerden birisi Edwards SAPIEN® kapakların etiket dışı olarak kullanımıdır. Bu çalışmanın amacı, dilate native SVÇY olan hastalarda pulmoner pozisyonuna yerleştirilmiş olan SAPIEN XT ve SAPIEN 3 (S3) kapakların sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Ocak 2015 ile Mart 2020 arasında toplam 129 hasta PPKY öncesi değerlendirildi. Bunların 103’ü (%80) dilate native SVÇY olan hastalardı. Bu 103 hastanın 86'sı stent yerleştirilmesi ve kapak implantasyonu için uygun bulundu. Başarılı bir şekilde SAPIEN XT veya S3 kapak yerleştirilmesi yapılan 84 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: İşlem başarısı 84/86 (% 98) idi. Ortanca yaş 18.7 yıl (8-46) ve ortanca ağırlık 57 kg (22-102 kg) idi. Altta yatan temel tanı Fallot tetralojisi (n = 77/84) idi. Elli hastada (50/84,% 60) stent ve kapak yerleştirilmesi eş zamanlı yapılırken (6 olguda hibrit prosedür uygulandı), 34/84 hastada PPKY’den 3-14 hafta önce ön-stentleme yapıldı. PPKY’den önce, ölçülen stentlerin medyan çapları sağ ön oblik bakıda 26 mm (20-32 mm) ve lateral bakıda 28 mm (21-32 mm) idi. Kullanılan kapak tipleri; XT-26 mm (n=13), XT-29 mm (n=64) ve S3-29 mm (n=7) idi. Elli dokuz hastada, kapak stabilizasyonunun sağlanması için kapakların balonlarına ilave 1-5 ml (medyan 2 ml) sıvı eklendi. Tüm hibrid prosedürlerde stent ve kapak aynı seansta implante edildi. Bir ila 59 aylık (medyan 14 ay) takipte mortalite görülmedi. Üç hastada prosedüre bağlı orta derecede triküspit kapak yetersizliği gelişti. Takiplerde tüm hastalarda kapaklar tam verim ile çalışmaya devam etti. Sonuç: Edwards SAPIEN XT ve S3 kapakları geniş native SVÇY olan hastalarda PPKY için bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Dilate sağ ventrikül çıkım yolu, perkütan pulmoner kapak implantasyonu, Pulmoner kapak, Edwards SAPIEN

Alper Güzeltaş, Ibrahim Cansaran Tanıdır, Selman Gökalp, Mehmet Akın Topkarcı, Murat Şahin, Yakup Ergül. Implantation of the Edwards SAPIEN XT and SAPIEN 3 valves for pulmonary position in enlarged native right ventricular outflow tract. Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 96-103

Corresponding Author: Alper Güzeltaş, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.