ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Association of P wave dispersion and left ventricular diastolic dysfunction in non-dipper and dipper hypertensive patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 251-255 | DOI: 10.5152/akd.2014.4668

Association of P wave dispersion and left ventricular diastolic dysfunction in non-dipper and dipper hypertensive patients

Aydın Rodi Tosu1, Şerafettin Demir2, Yüksel Kaya3, Murat Selçuk1, Serkan Akdağ1, Turgay Işık4, Can Baba Arın1, Mahmut Özdemir5, Oğuz Akkuş1
1Clinic of Cardiology, Van Education and Research Hospital, Van-Turkey
2Clinic of Cardiology, Adana State Hospital, Adana-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van-Turkey

Objective: Objective of this study was to investigate the correlation between P wave dispersion and left ventricular diastolic function, which are associated with the increased cardiovascular events in patients with dipper and non-dipper HT. Methods: Eighty sex and age matched patients with dipper and non-dipper HT, and 40 control subject were included in this observational cross-sectional study. P wave dispersion was measured through electrocardiography obtained during the admission. The left ventricule LV ejection fraction was measured using the modified Simpson’s rule by echocardiography. In addition, diastolic parameters including E/A rate, deceleration time (DT) and isovolumetric relaxation time (IVRT) were recorded. Independent samples Bonferroni, Scheffe and Tamhane tests and correlation test (Spearman and Pearson) were used for statistical analysis. Results: P wave dispersion was found to be significantly increased in the non-dipper than in the dipper group (56.0±5.6 vs. 49.1±5.3, p<0.001). Pmax duration was found significantly higher (115.1±5.6 vs. 111.1±5.8, p=0.003) and Pmin duration significantly lower (59.0±5.6 vs. 62.3±5.3, p=0.009) in the non-dippers. Correlation analysis demonstrated presence of moderate but significant correlation between P-wave dispersion and left ventricular mass index (r=0.412, p=0.011), IVRT (r=0.290 p=0.009), DT (r=0.210, p=0.052) and interventricular septum thickness (r=0.230 p=0.04). Conclusion: P wave dispersion and P Max were found to be significantly increased and P min significantly decreased in the non-dipper HT patients compared to the dipper HT patients. P-wave dispersion is associated with left ventricular dysfunction in non-dipper and dipper HT.

Keywords: hypertension, non-dipper hypertension, p wave dispersion, diastolic function

Non-dipper ve dipper hipertansif hastalarda P dalga dispersiyonu ile diyastolik disfonksiyon arasındaki ilişkisi

Aydın Rodi Tosu1, Şerafettin Demir2, Yüksel Kaya3, Murat Selçuk1, Serkan Akdağ1, Turgay Işık4, Can Baba Arın1, Mahmut Özdemir5, Oğuz Akkuş1
1Clinic of Cardiology, Van Education and Research Hospital, Van-Turkey
2Clinic of Cardiology, Adana State Hospital, Adana-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van-Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dipper ve non-dipper hipertansiyon (HT) bulunan hastalarda kardiyovasküler olaylardaki artışla ilişkili olan P dalga dispersiyonu ile sol ventriküler diyastolik fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntemler: Dipper ve non-dipper HT olmak üzere 80 yaş ve cinsiyet uyumlu hasta ile 40 sağlıklı kontrol bu gözlemsel enine kesit çalışmasına dahil edilmiştir. P dalga dispersiyonları hastaneye kabul sırasında elektrokardiyografi aracılığıyla ölçülmüştür. Ekokardiyografi ile sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu modifiye Simpson yöntemi yardımıyla ölçülmüştür. Ayrıca E/A hızı, deselerasyon zamanı (DT) ve izovolümetrik relaksasyon zamanı (IVRT) gibi diyastolik parametreler de kaydedilmiştir. İstatistiksel analizlerde Bonferroni, Scheffe ve Tamhane testleri ve korelasyon testi (Spearman and Pearson) kullanılmıştır. Bulgular: P dalga dispersiyonu non-dipper grupta dipper gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (56,0±5,6'ya karşı 49,1±5,3, p<0,001). Maksimum P dalga süresi non-dipper grupta anlamlı olarak yüksek (115,1±5,6'ya karşı 111,1±5,8, p=0,003), minimum P dalga süresi ise anlamlı olarak düşük bulunmuştur (59,0±5,6'ya karşı 62,3±5,3, p=0,009). Korelasyon analizi P dalga dispersiyonu ile sol ventrikül kitle indeksi (LVMi) (r=0,412, p=0,011), IVRT (r=0,290 p=0,009), DT (r=0,210, p=0,052) ve interventriküler septum (IVS) kalınlığı (r=0,230 p=0,04) arasında orta derecede, ancak anlamlı bir korelasyon bulunduğunu göstermiştir. Sonuç: P dalga dispersiyonu ile maksimum P dalga süresinin non-dipper HT hastalarında dipper HT hastalarına kıyasla anlamlı olarak arttığı, minimum P dalga süresinin ise anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur. Non-dipper ve dipper HT hastalarında P dalga dispersiyonu sol ventriküler disfonksiyonla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, non-dipper hipertansiyon, p dalga dispersiyonu, diyastolik disfonksiyon

Aydın Rodi Tosu, Şerafettin Demir, Yüksel Kaya, Murat Selçuk, Serkan Akdağ, Turgay Işık, Can Baba Arın, Mahmut Özdemir, Oğuz Akkuş. Association of P wave dispersion and left ventricular diastolic dysfunction in non-dipper and dipper hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 251-255
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.