ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Comparision of pain levels of transradial versus transfemoral coronary catheterization: a prospective and randomized study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 140-146 | DOI: 10.5152/akd.2014.4607

Comparision of pain levels of transradial versus transfemoral coronary catheterization: a prospective and randomized study

Erdal Aktürk1, Ertuğrul Kurtoğlu2, Necip Ermiş3, Nusret Açıkgöz3, Jülide Yağmur3, Mehmet Sait Altuntaş3, Hasan Pekdemir3, Ramazan Özdemir3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adıyaman University, Adıyaman-Turkey
2Clinic of Cardiology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya-Turkey

Objective: The aim of the present study was to assess access site pain levels of patients undergoing coronary catheterization via transradial route. Methods: We performed a prospective and randomized study in which 408 patients underwent coronary angiography (CAG) and/or percutaneous coronary intervention (PCI) via transradial approach (TRA) and 428 patients underwent CAG and/or PCI via transfemoral approach (TFA). Pain levels of patients were assessed with Visual Analog Scale (VAS) after catheterization and at 30 days. Student-t, Mann-Whitney U and chi-square tests were used for statistical analysis. Results: Patients in the TRA group showed higher VAS scores than those in TFA group after catheterization [CAG alone, 3 (2-5) vs. 1 (1-3), p<0.0001; PCI, 4 (2-6) vs. 2 (1-3), p<0.0001, respectively]. One month later, patients in TRA group also showed higher VAS scores than those in TFA group [CAG alone, 1 (0-1) vs. 0 (0-1), p<0.0001; PCI, 1 (0-2) vs. 0 (0-1), p<0.0001, respectively]. By the ROC analysis in TRA group, a level of BMI <24.3 kg/m2 predicted unacceptable pain with a 87.3% sensitivity and 91.6% specificity [area under curve (AUC): 0.875, 95% CI: 0.839-0.906, p<0.0001], while a wrist circumference <16.7 cm predicted unacceptable pain with 84.6% sensitivity and 89.8% specificity (AUC: 0.900, 95% CI: 0.867-0.928, p<0.0001). Conclusion: The current study suggests that a radial approach for CAG and PCI in patients with a low BMI and small wrist circumference may cause more access site pain as compared with a femoral approach.

Keywords: Transradial approach, body mass index, wrist circumference, pain

Transradiyal ve transfemoral koroner kateterizasyonda ağrı seviyelerinin karşılaştırılması: Prospektif ve randomize bir çalışma

Erdal Aktürk1, Ertuğrul Kurtoğlu2, Necip Ermiş3, Nusret Açıkgöz3, Jülide Yağmur3, Mehmet Sait Altuntaş3, Hasan Pekdemir3, Ramazan Özdemir3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adıyaman University, Adıyaman-Turkey
2Clinic of Cardiology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya-Turkey

Amaç: Çalışmanın amacı radiyal yöntem ile koroner kateterizasyon yapılan hastalarda giriş yerindeki ağrı seviyelerini karşılaştırmaktır. Yöntemler: Çalışma prospektif ve randomize olarak planlandı. Dört yüz sekiz hastaya transradiyal yaklaşımla (TRY) koroner anjiyografi (KAG) ve/veya perkütan koroner girişim (PKG), 428 hastaya transfemoral yaklaşım ile (TFY) KAG ve/veya PKG uygulandı. Hastaların ağrı seviyeleri işlemden sonra ve 30. günde Vizüel Analog Ölçeği (VAÖ) ile değerlendirildi. Student-t, Mann-Whitney U ve ki-kare testleri istatistiksel analiz için kullanıldı. Bulgular: TRY grubundaki hastaların VAÖ değerleri TFY grubundakilere göre daha yüksekti [sadece KAG, 3 (2-5) karşı 1 (1-3), p<0,0001; PKG, 4 (2-6) karşı 2 (1-3), p<0,0001, sırasıyla]. Bir ay sonra, TRY grubundaki hastaların VAÖ değerleri TFY grubundakilere göre daha yüksekti [sırasıyla sadece KAG, 1 (0-1) karşı 0 (0-1), p<0,0001; PKG, 1 (0-2) karşı 0 (0-1), p<0,0001]. TRY grubunda yapılan ROC analizinde, 24,3 kg/m2 altındaki vücut kitle indeksi (VKİ) işlem esnasındaki kabul edilemez ağrıyı %87,3 duyarlılık ve %91,6 özgüllük [Eğri altındaki alan (EAA): 0,875, %95 GA: 0,839-0,906, p<0,0001] ile tespit ederken 16,7 cm’nin altındaki bilek çapı işlem esnasındaki kabul edilemez ağrıyı %84,6 duyarlılık ve %89,8 özgüllük [EAA: 0,900, %95 GA: 0,867-0,928, (p<0,0001)] ile tespit etmiştir. Sonuç: Mevcut çalışma düşük VKİ’li ve bilek çapına sahip hastalarda radiyal yol ile yapılan KAG ve PKG’nin femoral yaklaşıma göre daha fazla ağrıya neden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Transradiyal yaklaşım, vücut kitle indeksi, bilek çevresi, ağrı

Erdal Aktürk, Ertuğrul Kurtoğlu, Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Jülide Yağmur, Mehmet Sait Altuntaş, Hasan Pekdemir, Ramazan Özdemir. Comparision of pain levels of transradial versus transfemoral coronary catheterization: a prospective and randomized study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 140-146
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.