ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
A novel association between TGFb1 and ADAMTS4 in coronary artery disease: A new potential mechanism in the progression of atherosclerosis and diabetes [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 823-829 | DOI: 10.5152/akd.2014.5762

A novel association between TGFb1 and ADAMTS4 in coronary artery disease: A new potential mechanism in the progression of atherosclerosis and diabetes

Safiye Uluçay1, Fethi Sırrı Çam1, Muhammed Burak Batır1, Recep Sütçü2, Özgür Bayturan3, Kadir Demircan4
1Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Celal Bayar University; Manisa-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Katip Çelebi University; İzmir-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University; Manisa-Turkey
4Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Turgut Özal University; Ankara-Turkey

Objective: Coronary artery disease is characterized by atherosclerosis in the vessel wall. Recently, it has been thought that increasing LDL-binding capacity of subendothelial proteoglycan fragments that are formed by protease activity can be responsible for the initiation of atherosclerosis. ADAMTS4 is a member of the versican-degrading proteinases. In vitro studies demonstrated that TGFb inhibits the expression of ADAMTS4 in macrophages. In this study, we aimed to investigate the role and association between TGFb1 and ADAMTS4 in coronary artery disease. Methods: A total of 84 cases with atheroma plaque and 72 controls without plaque were analyzed. The severity of disease was determined by Gensini score. TGFb1 gene polymorphisms were genotyped by the PCR-RFLP method. TGFb1 and ADAMTS4 serum levels were measured by ELISA method. Statistical analyses of genotypes and their relationship with serum levels were performed by chi-square, student t test and ANOVA. Results: ADAMTS4 levels were higher in cases compared with controls (p<0.05). In the patient group, ADAMTS4 levels were higher than in controls and correlated with TGFb1 serum levels (r=0.29; p<0.05) and severity of disease (r=0.20; p<0.05). The TGFb1 gene CCA haplotype was associated with 3.3-fold increase in coronary artery disease (OR=3.26 95% CI 1.22-8.68; p<0.05). Unexpectedly, ADAMTS4 serum levels were also higher in diabetic cases (p=0.05). Conclusion: This study has demonstrated that ADAMTS4 may be responsible for the pathogenesis of atherosclerosis. This is the first report about the association between ADAMTS4 and TGFb1 serum levels in the progression of atherosclerosis in CAD. Furthermore, it is seen that TGFb1 haplotype can cause a genetic susceptibility to CAD in the Turkish population. To our knowledge, this is also the first report suggesting higher serum ADAMTS4 levels in diabetic patients.

Keywords: atherosclerosis, extracellular matrix, ADAMTS4, TGFb1 gene polymorphism, diabetes

Koroner arter hastalığında TGFß1 ve ADAMTS4 arasında yeni bir ilişki: Ateroskleroz ve diyabet progresyonunda yeni potensiyel bir mekanizma

Safiye Uluçay1, Fethi Sırrı Çam1, Muhammed Burak Batır1, Recep Sütçü2, Özgür Bayturan3, Kadir Demircan4
1Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Celal Bayar University; Manisa-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Katip Çelebi University; İzmir-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University; Manisa-Turkey
4Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Turgut Özal University; Ankara-Turkey

Amaç: Koroner arter hastalığı damar duvarında ateroskleroz oluşumu ile karakterizedir. Son yıllarda, ekstrasellüler matriks proteoglikanlarının proteinazlar ile parçalanması sonucu oluşan fragmanların artmış LDL bağlama kapasiteleri nedeniyle aterosklerozun başlangıcında sorumlu olabileceği düşünülmektedir. ADAMTS4, versikan degradasyonunda sorumlu proteinazdır. İn vitro çalışmalarda TGFß’nın makrofajlardan ADAMTS4 ekspresyonunu baskıladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada koroner arter hastalarında TGFß1 ve ADAMTS4’ün rolü ve birbiriyle olan ilişkisini tespit etmeyi amaçladık. Yöntemler: Aterom plak tespit edilen 84 olgu ile 72 kontrol olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalığın şiddeti Gensini skoru ile belirlenmiştir. TGFß1 gen polimorfizmleri için PCR-RFLP yöntemi, serum TGFß1 ve ADAMTS4 düzeyleri için de ELİSA metodu kullanılmıştır. Bulgular: ADAMTS4 serum düzeyleri hasta grubunda daha yüksek saptanmıştır (p<0,05). Hasta grubunda ADAMTS4 serum düzeylerinin, TGFß1 ile birlikte yükseldiği (r=0,29; p<0,05) ve hastalığın şiddeti ile arttığı (r=0,20; p<0,05) tespit edilmiştir. TGFß1 geni CCA haplotipi koroner arter hastalığı için 3,3 kat risk artışı ile ilişkili olduğu görülmüştür (OR=3,26 %95 CI 1,22-8,68; p<0,05). Diabetik hastalarda serum ADAMTS4 düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,05). Sonuç: Bu çalışmada ADAMTS4’ün aterosklerozun başlangıcında ve hastalığın progresyonunda sorumlu olabileceği gösterilmiştir. Hastalığın progresyonunda ADAMTS4 ve TGFß1 arasındaki ilişki ilk kez bildirilmiştir.TGFß1 genotiplerinin Türk popülasyonunda koroner arter hastalığına yatkınlık oluşturabileceği görülmüştür. Bildiğimiz kadarıyla diabetik hastalardaki ADAMTS4 yüksekliği ilk kez gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, ekstrasellüler matriks, ADAMTS4, TGFß1 gen polimorfizm, diyabet

Safiye Uluçay, Fethi Sırrı Çam, Muhammed Burak Batır, Recep Sütçü, Özgür Bayturan, Kadir Demircan. A novel association between TGFb1 and ADAMTS4 in coronary artery disease: A new potential mechanism in the progression of atherosclerosis and diabetes. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 823-829
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.