ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 15 Issue : 11 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Thromboelastography for the monitoring of the antithrombotic effect of low-molecular-weight heparin after major orthopedic surgery [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 932-937 | DOI: 10.5152/akd.2014.5723

Thromboelastography for the monitoring of the antithrombotic effect of low-molecular-weight heparin after major orthopedic surgery

Nilgün Tekkesin1, Mustafa Tekkesin2, Güzin Kaso3
1Department of Biochemistry, Central Laboratory, Memorial Şişli Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Traumatology and Orthopedics, Medistate Kavacık Hospital; İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medistate Kavacık Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: Low-molecular-weight heparins (LMWHs) are commonly used to prevent and manage postoperative thromboembolism. In general, monitoring of anticoagulant activity by anti-Xa testing is not done properly. Thromboelastography (TEG) evaluates the viscoelastic properties of blood during coagulation. The clinical application of TEG variables in monitoring LMWH treatment is not yet well defined. Methods: This prospective study was designed to systematically examine the correlation between anti-Xa and basic TEG parameters in monitoring LMWH treatment. We furthermore evaluated for the first time the usefulness of a composite TEG parameter, coagulation index (CI). Thirty patients undergoing unilateral or bilateral total knee replacement, admitted to the intensive care unit on a therapeutic dosage of subcutaneous enoxaparin (30-mg injections administered twice daily), were included into the study. TEG parameters and anti-Xa levels were measures at baseline and 4, 12, and 24 hours after the injection. Results: This study demonstrates a significant correlation between CI and plasma anti-Xa activity in surgical patients treated with enoxaparin. Although the correlation was significant between r time and anti-Xa level only at Hour 4, CI was significant for each time interval (p<0.05). CI increased immediately after T0, peaking at Hour 4, and remained elevated (relative to baseline) at Hour 24 but still did not return to admission levels. Conclusion: The current study may be an important first step in order to use CI to measure LMWH activity. Meanwhile, the value and usefulness of TEG in predicting bleeding or thrombotic complications following major orthopedic surgery merit further investigation.

Keywords: anti-factor Xa, coagulation index, thromboelastography

Major ortopedik cerrahi sonrası düşük moleküler ağırlıklı heparinin antitrombotik etkisini izlemek için tromboelastografi

Nilgün Tekkesin1, Mustafa Tekkesin2, Güzin Kaso3
1Department of Biochemistry, Central Laboratory, Memorial Şişli Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Traumatology and Orthopedics, Medistate Kavacık Hospital; İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medistate Kavacık Hospital; İstanbul-Turkey

Amaç: Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAH), postoperatif tromboembolizmi tedavi etmek ve önlemek üzere yaygın kullanılır. Genel olarak, antikoagülan aktivitenin anti-Xa testi ile monitorize edilmesi iyi uygulanamamaktadır. Tromboelastografi (TEG), koagülasyon esnasında kanın viskoelastik özelliklerini değerlendirir. TEG değişkenlerinin DMAH tedavisini takip etmedeki klinik uygulaması henüz iyi tanımlanmamıştır. Yöntemler: Prospektif bu çalışma, DMAH tedavisini takip etmek üzere anti-Xa ile temel TEG parametreleri arasındaki ilişkiyi sistematik bir şekilde tespit etmek üzere planlanmıştır. Ayrıca, ilk olarak TEG parametrelerinden olan koagülasyon indeksi’ nin (CI) faydasını da değerlendirilmiştir. Tek veya çift taraflı total diz replasmanı geçiren ve yoğun bakım ünitesinde subkütanöz enoxaparin tedavi dozuna (30 mg enjeksiyon, günde iki kez) alınan 30 adet hasta çalışmaya kabul edilmiştir. TEG parametreleri ve anti-Xa düzeyleri, enjeksiyondan önce ve 4, 12 ve 24. saatlerde ölçülmüştür. Bulgular: Bu çalışmada enoxaparin ile tedavi edilen cerrahi hastalarda CI ile plazma anti-Xa düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Anti-Xa ile r zamanı arasındaki ilişki, sadece 4. saatte anlamlı iken CI, tüm zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). CI, T0’dan hemen sonra artarak 4. saatte en üst seviyeye çıkmıştır ve 24. saatte dahi hala yüksekliğini (bazale göre) korumuştur. Sonuç: Bu çalışma, DMAH aktivitesini ölçmede CI kullanımı açısından önemli bir adım olabilir. Bunun ötesinde, majör ortopedi cerrahi sonrası kanama ve trombotik komplikasyonları işaret etmede TEG’ in değeri ve faydaları hususunda ileri araştırmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: anti-faktör Xa; koagülasyon indeksi; tromboelastografi.

Nilgün Tekkesin, Mustafa Tekkesin, Güzin Kaso. Thromboelastography for the monitoring of the antithrombotic effect of low-molecular-weight heparin after major orthopedic surgery. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 932-937