ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology A New Score Model to Predict the Inducibility of Supraventricular Tachycardia in Patients with Palpitation without Documented Electrocardiography. [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-51152

A New Score Model to Predict the Inducibility of Supraventricular Tachycardia in Patients with Palpitation without Documented Electrocardiography.

Yusuf Türkmen1, Naci Babat2
1Department Of Cardiology, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
2Department Of Cardiology, School Of Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey.

Objective: Although electrophysiological study (EPS) is one of the most useful diagnostic approach to detect the cardiac origin of palpitation there is no clear indication for EPS in patients with palpitation in the absence of documented supraventricular tachycardia (SVT). In this study, we aimed to create a new SVT score model to detect the requirement of EPS in patients with palpitation without documented tachycardia.
Methods: A total of 154 patients with palpitation were included. To create the SVT score, we have considered four main criteria with their subunits. They were 1- Severity, 2- Frequency, 3- Duration and 4- Termination of the symptoms. EPS was performed to all of the patients after their scoring assessment.
Results: Median SVT score of tachycardia induced and non-induced patients was detected as 10 and 6 points respectively; and it was found statistically significant; p< 0.001. By ROC analysis, a cut-off value for inducibility was found as 7.5 points (94.9 % sensitivity, 92.1 % specificity) and area under the curve was determined as 97.2 (94.8-99.5, p< 0.001).
Conclusion: According to our new SVT score model, 8 and over points are strongly related with the inducibility of SVT during EPS.

Keywords: Palpitation, electrophysiological study, tachycardia inducibility, supraventricular tachycardia score model.

Belgelenmiş Elektrokardiyografisi Olmayan Çarpıntılı Hastalarda Supraventriküler Taşikardinin Uyarılabilirliğini Öngören Yeni bir Puanlama Sistemi.

Yusuf Türkmen1, Naci Babat2
1Kardiyoloji Anabilim Dalı, Karolinska Enstitüsü, Karolinska Üniversite Hastanesi, Stockholm, Isveç.
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.

Amaç: Elektrofizyolojik çalışma (EPS), çarpıntının kardiyak kökenini saptamak adına en yararlı tanısal yaklaşımlardan biri olmasına rağmen, belgelenmiş supraventriküler taşikardisi (SVT) olmayan (SVT) çarpıntılı hastalarda EPS gerekliliğini gösteren net bir kriter yoktur. Bu çalışmamızda, belgelenmiş taşikardisi olmayan çarpıntılı hastalarda EPS gerekliliğini saptamak için yeni bir SVT skor modeli oluşturmayı amaçladık.
Metot: Çalışmaya çarpıntı yakınması ile başvuran toplam 154 hasta dahil edildi. SVT skorunu oluşturma adına alt kategorileri de olmak üzere dört ana kriter belirlendi. Onlar semptomların 1- Ciddiyeti, 2- Sıklığı, 3- Süresi ve 4- Sonlanım biçimleri idi. Puanlama değerlendirmelerinden sonra tüm hastalara EPS uygulandı.
Sonuçlar: Taşikardi uyarılan ve uyarılamayan hastaların ortanca skorları sırası ile 10 ve 6 olarak tespit edildi ki bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu; p<0.001. ROC analizi ile indüklene bilirlik için eşik değer 7,5 puan (%94,9 duyarlılık, %92,1 özgüllük) ve eğri altındaki alan 97,2 (94,8-99,5, p <0,001) olarak belirlendi.
Sonuç: Yeni SVT skor modelimize göre, 8 ve üzeri puanlar, EPS sırasında SVT indüklene bilirliği ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Çarpıntı, elektrofizyolojik çalışma, taşikardi uyarıla bilirliği, supraventriküler taşikardi skorlama modeli.Corresponding Author: Yusuf Türkmen, Sweden