ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Alternate-day versus daily atorvastatin in coronary artery disease: a randomized study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 90-96 | DOI: 10.5152/akd.2012.032

Alternate-day versus daily atorvastatin in coronary artery disease: a randomized study

Osama Rifaie1, Ahmed Zahran1, Wail Nammas1
From Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo-Egypt

Objective: We sought to compare the effect of alternate-day versus daily atorvastatin 10 mg, on serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in patients with coronary artery disease (CAD) and controlled serum LDL-C by daily atorvastatin. Methods: The study was prospective, randomized, single-blinded, two-armed. Randomization was performed by a computer-generated random- ization list. We randomized 60 patients with CAD and controlled serum LDL-C to receive either atorvastatin in the standard-dose of 10 mg daily (Group A=30 patients), or the same medication every other day (Group B=30 patients). Primary efficacy criterion included changes in serum LDL-C and hs-CRP from the initial to the 6-week follow-up values. Results: The mean age was 54.5±7.7 years, (70% males). LDL-C was significantly lower in Group A as compared with group B at 6-week follow-up (88±21 versus 105±26 mg/dl, respectively, p=0.008). Similarly, the mean percent increase of LDL-C from baseline to final assessment was signifi- cantly lower in Group A as compared with Group B (1.5±0.2 versus 32.8±6.2%, respectively, p<0.0001). However, the mean percent change of hs-CRP value was statistically similar between the two groups (p=0.108). Patients reported no side effects attributable to the medication. Conclusion: The current pilot study demonstrated that in patients with CAD who have achieved target LDL-C level, maintenance on alternate- day atorvastatin 10 mg was inferior to daily atorvastatin in keeping LDL-C below the target level; however, it produced a similar effect on hs-CRP.

Keywords: Low-density lipoprotein cholesterol, statins, coronary artery disease

Koroner arter hastalığında atorvastatinin günlük kullanıma karşın-gün aşırı kullanımı: Randomize bir çalışma

Osama Rifaie1, Ahmed Zahran1, Wail Nammas1
From Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo-Egypt

Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda, serum düşük dansiteli lipoprotein kolestrol (LDL-K) ve yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hs-CRP) üzerine günlük atorvastatin 10 mg’a karşılık gün aşırının etkisini karşılaştırmayı amaçladık ve LDL-K’yı günlük atorvastatinle kontrol ettik. Yöntemler: Prospektif, randomize, tek kör ve çift kollu bir çalışmadır. Randomizasyon bir bilgisayar tarafından randomizasyon listesi ile yapıldı. Koroner arter hastalığı olan 60 hastayı randomize ettik, günlük standart doz 10 mg atorvastatin alan (Grup A=30 hasta) ya da aynı tıbbi tedaviyi her gün alanların kontrollü serum LDL-K’ını kontrol ettik (Grup B=30 hasta). Primer etkinlik kriteri, başlangıçtan itibaren 6 haftalık takip değerle- rindeki serum LDL-K ve hs-CRP seviyelerinin değişikliklerini içermektedir. Bulgular: Ortalama yaş 54.5±7.7 yıldır (%70 erkek). Altı haftalık takipte, LDL-K değeri, Grup A Grup B ile karşılaştırıldığında, önemli derece düşük- tü (88±21 karşın 105±26 md/dl, sırasıyla, p=0.008). Benzer şekilde, başlangıçtan son değerlendirmeye ortalama LDL-K artış yüzdesi Grup A’ dakilerle Grup AB’dekilerle karşılaştırıldığında önemli derecede düşüktü (1.5±0.2 karşın %32.8±6.2, sırasıyla, p<0.0001). Ancak, hs-CRP ortalama yüzde değişim değeri iki grup arasında istatistiksel olarak benzerdi (p=0.108). Hastalar ilaca dair yan etki bildirmediler. Sonuç: Mevcut pilot çalışma ile hedef LDL-K seviyesi sağlanan KAH’larında gün aşırı 10 mg atorvastatinde kalınması LDL-K’nin hedef seviyesi- nin altında tutulabilmesi açısından günlük atorvastatinin gerisinde kalmıştır; bununla beraber, hs-CRP üzerinde benzer etki yarattı.

Anahtar Kelimeler: Düşük-dansiteli lipoprotein kolesterol, statinler, koroner arter hastalığı

Osama Rifaie, Ahmed Zahran, Wail Nammas. Alternate-day versus daily atorvastatin in coronary artery disease: a randomized study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 90-96
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.