ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 21 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Author`s Reply [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 240-240

Author`s Reply

Mingyang Yao, Linlin Zhao, Lili Wu, Wenbin Zhang, Yi Luan, Jiale Song, Guosheng Fu, Junhui Zhu
Department of Cardiology, Sir Run Run Shaw Hospital, College of Medicine, Zhejiang University; Hangzhou-China


Mingyang Yao, Linlin Zhao, Lili Wu, Wenbin Zhang, Yi Luan, Jiale Song, Guosheng Fu, Junhui Zhu. Author`s Reply. Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 240-240

Corresponding Author: Junhui Zhu
Manuscript Language: English