ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Author`s Reply [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 240-240

Author`s Reply

Mingyang Yao, Linlin Zhao, Lili Wu, Wenbin Zhang, Yi Luan, Jiale Song, Guosheng Fu, Junhui Zhu
Department of Cardiology, Sir Run Run Shaw Hospital, College of Medicine, Zhejiang University; Hangzhou-China


Mingyang Yao, Linlin Zhao, Lili Wu, Wenbin Zhang, Yi Luan, Jiale Song, Guosheng Fu, Junhui Zhu. Author`s Reply. Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 240-240

Corresponding Author: Junhui Zhu
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.