ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Comparison of estimated GFR equations based on serum cystatin C alone and in combination with serum creatinine in patients with coronary artery disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 571-576 | DOI: 10.5152/akd.2014.5535

Comparison of estimated GFR equations based on serum cystatin C alone and in combination with serum creatinine in patients with coronary artery disease

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, James Edwin Rohrer1, Aydoğan Aydoğdu3, Tuncer Çaycı4, Cem Barçın5, Kenan Sağlam6
1Department of Family Medicine, Mayo Clinic; Rochester, MN-USA
2Department of Family Medicine, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
3Department of Endocrinology, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
4Department of Biochemistry, Gülhane Military Medical Academy; Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
6Department of Internal Medicine, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey

Objective: Several new equations (GFRCKD-EPI-cr, GFRCKD-EPI-CysC, GFRCKD-EPI Cr+CysC) are used for the calculation of estimated GFR (eGFR) to evaluate renal function. These equations explicitly demonstrate the association of coronary artery disease (CAD) and severe renal impairment cases. However, these equations are considered insufficient to explain the relation with normal or mildly impaired eGFR and CAD. Our hypothesis was to indicate the inversely proportional relationship of eGFR values, calculated by the different equations, with the presence of CAD in patients with normal or mildly impaired renal function. Methods: Eighty-eight patients who underwent elective coronary angiographic intervention were enrolled into the study. The study population was divided into two groups based on angiographic documents: patients with normal coronary arteries (CAD-) and patients with CAD (CAD +). These patients were stable and decided to implement angiography for the purpose of suspicion about CAD and control. Since it is thought that eGFR equations based on creatinine are inadequate to determine chronic kidney disease (CKD) and overestimate CKD diagnosis, cystatin C-based equations are considered an alternative. Due to the potential effects of inflammatory events of the markers used in equations, patients with diabetes mellitus, severe CKD, and inflammatory bowel disease were excluded from the study. Results: The average age of all participants was 51.93±9.31 (32-65 years); 80.7% (n=71) was male. A statistical difference was found between the CAD (-) group and the CAD (+) group in terms of the variables of age (45.46±8.48 vs. 54.95±8.11, p<0.001), gender (67.9% vs. 86.7%, male, p=0.037), cystatin C values (1.37±0.34 vs. 0.85±0.39, p<0.001), and GFR equations defined by the Chronic Kidney Disease Epidemiology: GFRCKD-EPI-cr (85.86±14.20 vs. 79.45±10.25, p=0.018), GFRCKD-EPI-CysC (58.61±21.87 vs. 100.82±32.00, p<0.001), and GFRCKD-EPI Cr+CysC (68.29±13.49 vs. 90.75±18.34, p<0.001). After adjustment of the variables in multiple regression analyses, only age (OR, 1.199; 95% CI, 1.077 to 1.335, p=0.001), gender (OR, 8.252; 95% CI, 0.223 to 55.659, p=0.030), and the GFRCKD-EPI-CysC equation (OR, 1.059; 95% CI, 1.028 to 1.090, p<0.001) were detected as predictors for presence of CAD. Conclusion: GFR equations based on cystatin C or combined with creatinine may have superiority to GFR equations based on creatinine alone in CAD patients. However, the impact of different variables on the GFRCKD-EPI-CysC equation should not be ignored in specific groups, such as CAD.

Keywords: coronary artery disease, glomerular filtration rate, cystatin C

Koroner arter hastalığı olanlarda tek başına serum sistatin C ve serum kreatinin ile kombinasyonuna dayalı tahmini GFR formüllerinin karşılaştırması

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, James Edwin Rohrer1, Aydoğan Aydoğdu3, Tuncer Çaycı4, Cem Barçın5, Kenan Sağlam6
1Department of Family Medicine, Mayo Clinic; Rochester, MN-USA
2Department of Family Medicine, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
3Department of Endocrinology, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
4Department of Biochemistry, Gülhane Military Medical Academy; Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey
6Department of Internal Medicine, Gülhane Military Medical Faculty; Ankara-Turkey

Amaç: Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan tahmini GFR ölçümlerini hesaplamada birçok yeni eşitlik (GFRCKD-EPI-cr, GFRCKD-EPI-CysC, GFRCKD-EPI Cr+CysC) kullanılmaktadır. Bu formüller ciddi böbrek yetmezliği olguları ile KAH ilişkisini belirgin olarak açıklamaktadır. Ancak bu formüllerin, normal veya hafif bozulmuş GFR değerleri ile KAH ilişkisini açıklamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Hipotezimiz, değişik eşitliklerle hesaplanmış tahmini GFR değerlerinin, normal veya hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları olan hastalarda, KAH varlığı ile ters orantılı ilişkisinin olduğunun gösterilmesidir. Yöntemler: Elektif şartlarda anjiyografi işlemi uygulanan 88 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma örneklemi anjiyografi sonuçlarına göre iki gruba ayrıldı: Sağlıklı hastalar (KAH-) ve KAH olan hastalar (KAH+). Hastalar KAH şüphesi veya kontrol amacı ile anjiyografi kararı alınan stabil hastalardır. Tahmini GFR değerlerini hesaplamada kullanılan kreatinine dayalı formüllerin KBY’ni belirlemede yetersiz kaldığı ve gereğinden fazla KBY tanısına yol açtığı düşünüldüğünden, cystatin C’ye dayalı eşitlikler alternatif olarak düşünülmüştür. Enflamatuvar olayların eşitliklerde kullanılan belirteçlere muhtemel etkisinden dolayı diyabetes mellitus, ciddi KBY’si olan hastalar ve enflamatuvar barsak hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 51,93±9,31 (32-65 yıl), %80,7’si (n=71) erkekti. KAH (-) grup KAH (+) grup ile karşılaştırıldığında; yaş (45,46±8,48 / 54,95±8,11; p<0,001), cinsiyet (erkek), (%67,9 / %86,7; p=0,037), sistatin C değerleri (1,37±0,34 / 0,85±0,39, p<0,001), GFR formülleri GFRCKD-EPI-cr (85,86±14,20 / 79,45±10,25; p=0,018), GFRCKD-EPI-CysC (58,61±21,87 / 100,82±32,00; p<0,001), GFRCKD-EPI Cr+CysC (68,29±13,49 / 90,75±18,34; p<0,001) yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Çoklu regresyon analizinde, bağımsız değişkenler için düzeltmeler yapıldıktan sonra, sadece yaş (OR: 1,199; %95 CI: 1,077-1,335; p=0,001) cinsiyet (erkek) (OR: 8,252; %95 CI: 0,223-55,659; p=0,030) ve GFRCKD-EPI-CysC (OR: 1,059; %95 CI: 1,028-1,090; p<0,001) değişkenleri KAH varlığı için önemli bir belirteç olarak saptandı. Sonuç: Sistatin-C’ye dayalı GFR formülleri (tek veya kreatinin ile kombine), yalnız kreatinine dayalı GFR formüllerine göre daha üstün olabilir. Bununla birlikte, GFRCKD-EPI-CysC formülüne etki eden farklı değişkenlerin etkisi KAH gibi spesifik hasta gruplarında göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı, glomerüler filtrasyon hızı, sistatin C.

Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, James Edwin Rohrer, Aydoğan Aydoğdu, Tuncer Çaycı, Cem Barçın, Kenan Sağlam. Comparison of estimated GFR equations based on serum cystatin C alone and in combination with serum creatinine in patients with coronary artery disease. Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 571-576
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.