ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with acute coronary syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 134-139 | DOI: 10.5152/akd.2014.4433

Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with acute coronary syndrome

Hazel Uzel1, Ebru Özpelit1, Özer Badak2, Bahri Akdeniz1, Nezihi Barış1, Fatih Aytemiz1, Özhan Göldeli1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey
2Department of Cardiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Objective: Clopidogrel therapy is the standard of care in patients with acute coronary syndrome (ACS) and stent implantation. However, concern arises because 25% of subjects are nonresponders to clopidogrel. As this nonresponsiveness is associated with increased adverse outcome, detection of these subjects in daily practice is important in order to withhold a more aggressive therapy and closer follow up. In this study we aimed to evaluate the relation between mean platelet volume (MPV) which is an indicator of platelet activation and clopidogrel nonresponsiveness. Methods: The study was planned as a prospective cohort study. A total of 185 patients who had been on clopidogrel therapy for any acute coronary syndrome were enrolled in this study. Clopidogrel responsiveness was analyzed by Multiplate MP-0120 device by using the method of whole blood aggregometry. Blood samples were drawn 3.5 days after clopidogrel loading dose. The amount of ADP induced platelet aggregation was assessed as area under curve (AUC), and a cut-off value of 500, above which the patient is considered as clopidogrel nonresponder, was used. MPV was analyzed from the blood which were sampled at the admission of the patient by using automatic hemocounter. Independent sample t-test, ROC analyses and logistic regression analsis were used in statistical analysis. Results: Among the 185 patients analyzed 41 were found to be clopidogrel nonresponder (22.1%). Mean MPV was found to be significantly higher in nonresponders compared to responders (8.7±0.82 fL vs. 8.1±0.83 fL, p<0.001). A cut-off value of 8.3 fL for MPV was detected in prediction of clopidogrel nonresponsiveness with a sensitivity of 76.6% and specificity of 68.3% (OR: 6.4; 95% CI 2.9-14.1, AUC: 0.70, p<0.001). Conclusion: This study showed that MPV can be used as a predictor of clopidogrel resistance in patients with ACS.

Keywords: clopidogrel resistance, acute coronary syndrome, mean platelet volume, diagnostic value, sensitivity, specificity

Akut koroner sendromlu hastalarda klopidogrel direncini öngörmede ortalama trombosit hacminin tanısal değeri

Hazel Uzel1, Ebru Özpelit1, Özer Badak2, Bahri Akdeniz1, Nezihi Barış1, Fatih Aytemiz1, Özhan Göldeli1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey
2Department of Cardiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Amaç: Klopidogrel direnci, hastaların %25'inde karşılaşılan ve kötü klinik sonlanıma neden olan bir durumdur. Bu hastaların erken teşhisi tedaviyi ve takibi yönlendirmek açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla her ne kadar çeşitli trombosit fonksiyon testleri kullanılsa da, standardize bir yöntem ve kesim noktası henüz mevcut değildir. Bu çalışmada rutin bir hemogram parametresi olan ortalama trombosit hacminin (OTH) klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri araştırılmıştır. Yöntemler: Çalışma prospektif tip bir kohort çalışması olarak dizayn edilmiştir. Akut koroner sendrom (AKS) nedeni ile hastaneye yatırılan ve klopidogrel başlanan toplam 185 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Klopidogrel direnci, tedavinin 3. gününde alınan kandan tam kan agregometrisi ile çalışılmıştır. ADP ile indüklenen trombosit agregasyonu miktarı her hastada hesaplanarak, 500'ün üzerindeki değerler klopidogrel direnci olarak tanımlanmıştır. Ortalama trombosit hacmi otomatik kan sayaçları ile ilk yatış sırasında alınan kandan çalışılmıştır. İstatistiksel analizde, bağımsız örneklem t testi, ROC analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonunda toplam 41 hastada (%22,1) klopidogrel direnci saptanmıştır. Direnç olan hastalarda ortalama OTH, direnç olmayanlara göre belirgin olarak yüksek saptanmıştır (8,7±0,82 fL'e karşı 8,1±0,83 fL, p<0,001). Klopidogrel direncini öngördürmede MPV için kesim noktası 8,3 fL olarak saptanmıştır (Duyarlılık %76,6, özgüllük %68,3, OR: 6,4; %95 CI 2,9-14,1, AUC: 0,70, p<0,001). Sonuç: Bu çalışmada, AKS hastalarında yüksek MPV değerlerinin klopidogrel direncini öngördürmedeki etkinliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: klopidogrel direnci, akut koroner sendrom, ortalama trombosit hacmi, tanısal değer, duyarlılık, özgüllük

Hazel Uzel, Ebru Özpelit, Özer Badak, Bahri Akdeniz, Nezihi Barış, Fatih Aytemiz, Özhan Göldeli. Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with acute coronary syndrome. Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 134-139
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.