ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Hypertension in type 1 diabetic patients-the influence of body composition and body mass index: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 60-64 | DOI: 10.5152/akd.2012.014

Hypertension in type 1 diabetic patients-the influence of body composition and body mass index: an observational study

Soe Moe Aung1, Ahmed A. Battah2
1Department of Cardiology, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Critical Care, Kasr El Ani Hospital, Cairo University, Cairo, Egypt

Objective: To estimate the influence of body composition and body mass index on blood pressure in type 1 diabetic patients. Methods: This cross-sectional, observational study included 45 type 1 diabetic patients and 30 age and sex matched healthy volunteers. Blood pressure, anthropometric measurements, and body composition by dual X-ray absorptiometry (DXA) were done for all patients and controls. T-test, one way ANOVA and multiple regressions were used for statistical analyses. Results: Twenty diabetic patients (44.4%) had hypertension. Hypertensive diabetic patients had the highest total fat mass %, soft tissue fat mass %, abdomen fat % and fat/lean ratio followed by non hypertensives and the least was the controls (p=0.0001). Abdominal fat % was the only parameter significantly associated with mean arterial blood pressure (β-5.8, 95% CI: 3.7-8.0, p=0.0001) and systolic blood pressure (β-8.6, 95% CI: 5.4-11.9, p=0.0001) by stepwise multiple regression analysis in the diabetic patients. In the contrary, abdominal fat % (β-2.7, 95% CI: 0.9-4.5, p=0.006), duration of diabetes (β-2.5, 95% CI: 1.4-3.5, p=0.0001) and fat/ lean ratio (β-11.7, 95% CI: 1.5-21.9, p=0.03) were related to diastolic blood pressure. Conclusion: Diabetes is associated with an increase in body fat especially abdominal, which leads to an increase in insulin resistance and decrease in lean mass. In type 1 diabetic patients, blood pressure depends on body mass index SDS and fat mass. Abdominal fat is the only factor related to mean arterial blood pressure and systolic blood pressure.

Keywords: Blood pressure, diabetes, body composition, regression analysis

Tip 1 diyabetli hastalarda hipertansiyon-vücut yapısı ve vücut kitle indeksinin etkisi: Gözlemsel bir çalışma

Soe Moe Aung1, Ahmed A. Battah2
1Department of Cardiology, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Critical Care, Kasr El Ani Hospital, Cairo University, Cairo, Egypt

Amaç: Tip 1 diyabetli hastalarda kan basıncına vücut yapısının ve kitle indeksinin etkisini tahmin etmektir. Yöntemler: Bu kesitsel gözlemsel çalışmaya Tip 1 diyabetli 45 hasta, sağlıklı yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş, 30 gönüllü dahil edildi. Bütün hastalar ve kontroller için kan basıncı antropometrik ölçümler ve vücut bileşimi için de çift X-ray absorbsiyometri (DXA) yapıldı. İstatistiksel analiz için t-testi, tek yön ANOVA ve çoklu regresyon analizleri kullanıldı. Bulgular: Yirmi diyabetli hastanın (%44.4) hipertansiyonu vardı. Hipertansif diyabetik hastalarda önemli derecede daha yüksek toplam yağ kitle- si yüzdesi, yumuşak doku yağ kütle yüzdesi, karın yağı yüzdeleri, yağlı/yağsız oranını hipertansif olmayanlar izledi, en azı da kontrollerde idi (p=0.0001). Diyabetli hastalarda çoklu regresyon analizi, abdominal yağ yüzdesinin, ortalama arteryel kan basıncı (β-5.8, %95 GA: 3.7-8.0, p=0.0001) ve sistolik kan basıncı (β-8.6, 95% GA: 5.4-11.9, p=0.0001) ile ilişkili tek parametre olduğunu gösterdi. Aksine, abdominal yağ oranı yüzdesi (β-2.7, %95 GA: 0.9-4.5, p=0.006), diyabetin süresi (β-2.5, %95 GA: 1.4-3.5, p=0.0001), yağlı/yağsız oranı (β-11.7, %95 GA: 1.5-21.9, p=0.03) diyastolik kan basıncı ile ilişkili idi. Sonuç: Diyabet özellikle vücutta abdominal yağda artışa yol açar. Bu da insülin direncinin artmasına ve yağsız kitlenin azalmasına neden olur. Tip 1 diyabetli hastalarda kan basıncı vücut kitle indeksi, standart sapma puanına ve yağ kütlesine bağlıdır. Abdominal yağ dokusu, ortalama arteryel ve sistolik kan basıncı ile ilgili tek faktördür.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, diyabet, vücut yapısı, regresyon analizi

Soe Moe Aung, Ahmed A. Battah. Hypertension in type 1 diabetic patients-the influence of body composition and body mass index: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 60-64
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.