ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Approach to cases with resistant hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 192-195 | DOI: 10.5152/akd.2014.5287

Approach to cases with resistant hypertension

Dilek Torun1
Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana Teaching and Medical Research Center, Adana-Turkey

Resistant hypertension is defined as blood pressure that remains above 140/90 mm Hg despite the concurrent use of optimal dose of 3 antihypertensive agents of different classes. Ideally, 1 of these 3 agents should be a diuretic agent. The etiology of resistance hypertension is multifactorial. Successful treatment requires identification and reversal of lifestyle factors (obesity, dietary salt intake, alcohol intake, lack of adherence to prescribed medicines, and interfering substances), and to exclude the presence of pseudoresistance. Once confounding factors have been ruled out, evaluation for potentially treatable secondary causes of hypertension should be considered. Most forms of secondary hypertension are related with adrenal or renal disorders such as primary hyperaldosteronism and renovascular disease. Although, obstructive sleep apnea syndrome is not a typical cause of secondary hypertension, it is commonly present in resistant hypertension. Diagnostic workup and management of resistant hypertension were discussed in different clinical presentations.

Keywords: resistant hypertension, secondary hypertension, renovascular disease, primary hyperaldosteronism, obstructive sleep apnea syndrome

Dirençli hipertansiyon olgularına yaklaşım

Dilek Torun1
Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana Teaching and Medical Research Center, Adana-Turkey

Dirençli hipertansiyon, biri diüretik olması gereken farklı sınıftan 3 antihipertansif ilacın eş zamanlı uygun dozlarda kullanılmasına rağmen kan basıncının 140/90 mm Hg’nın üstünde olmasıdır. Dirençli hipertansiyon etiyolojisi çok faktörlüdür. Başarılı tedavi; obezite, diyetle alınan tuz miktarı, alkol alımı, reçete edilen ilaca uyum, kan basıncını yükselten ilaç kullanımı gibi yaşam tarzı değişikliklerinin belirlenmesi ve düzeltilmesi ve yalancı dirence neden olan faktörlerin dışlanmasını gerektirir. Öncelikle direnç nedenleri dışlandıktan sonra, tedavi edilebilen olası sekonder hipertansiyon nedenleri dikkate alınmalıdır. Sekonder hipertansiyonun en sık nedenleri endokrin ve renal hastalıkla ilişkili primer hiperaldosteronizm ve renovasküler hastalıklardır. Obstrüktif uyku apne sendromu sekonder hipertansiyonun tipik bir nedeni olmamasına rağmen, dirençli hipertansiyonda yaygın olarak bulunur. Bu yazıda farklı kliniklerle başvuran vakalarda dirençli hipertansiyona tanısal yaklaşım ve yönetim ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: dirençli hipertansiyon, sekonder hipertansiyon, renovasküler hastalık, primer hiperaldosteronizm, obstrüktif uyku apne sendromu

Dilek Torun. Approach to cases with resistant hypertension. Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 192-195
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.