ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Cardiac chest pain in children [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 401-406

Cardiac chest pain in children

Deniz N. Çağdaş1, F. Ayşenur Paç2
1Department of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Objective: Chest pain (CP) is a common cause of referral to hospital, not always directly related with cardiac diseases (CD). We investigated the causes for cardiac CP in children. Methods: A hundred and twenty children, admitted consecutively to pediatric cardiology clinic with CP, were evaluated in two groups (5-12 and 13-16 age-group) in a cross-sectional and a retrospective way. Chest X-ray, electrocardiography, and echocardiography were performed. In case of necessity, 24-hour Holter monitoring, exercise stress test, tilt-table test were performed, and hemogram, serum glucose, electrolytes were evaluated. Statistical analysis was performed using Chi-square test and risk ratio [(Odds-ratio (OR, (95% CI)] in groups were evaluated. Results: Most children with CP were older. Cardiac diseases were established in 52 (42.5%) patients. Cardiac diseases, which may cause CP (aortic stenosis, mitral valve prolapse, arrhythmias, etc.) were found in 23.3% (n=28) of patients. Compared with the younger, the risk of structural CD was found to be 2.84 times higher (OR=2.84, 95%CI 1.24-6.48, p=0.011) and risk of arrhythmia was 3.53 times higher in the elder age group (OR=3.53, 95%CI 0.93-13.38, p=0.051). When all CD were evaluated, elder children were found to have 4.12 times more risk of having CD (OR=4.12, 95%CI 1.89-9.01, p<0.0001). Conclusion: Most children with CP were older than 12 years old. CDs were frequent and about half of them were thought to directly cause pain. So, further investigations according to standard algorithms are needed in the evaluation of children with CP. Other important result is the increased risk of CD found in elder children.

Keywords: Chest pain, heart diseases, children

Çocuklarda kardiyak göğüs ağrısı

Deniz N. Çağdaş1, F. Ayşenur Paç2
1Department of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Göğüs ağrısı sık bir şikâyet ve hastaneye başvuru nedenidir. Her zaman kalp hastalığı ile doğrudan ilişkili değildir. Bu çalışmada, çocuklardaki göğüs ağrılarının kardiyak nedenlerinin araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Pediatrik kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ardışık yüz yirmi çocuk enine-kesitsel ve retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Yaşlarına göre iki grupta incelendi (5-12 ve 13-16 yaş grubu). Hastaların tümüne fizik muayeneyi takiben telekardiyografi, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi yapıldı. Gerektiğinde, 24 saat Holter monitorizasyon, egzersiz testi ve tilt testi yapıldı, hemogram, serum glukoz ve elektrolitleri değerlendirildi. Gruplarda göğüs ağrısına neden olabilecek kalp hastalıkları belirlendi ve yapısal kalp hastalığı ve aritmi sıklığındaki farklılık (Ki-kare testi) ve artmış risk oranı (Odds ratio (OR) (%95 güven aralığı, GA)) değerlendirildi. Bulgular: Göğüs ağrısı ile başvuran çocukların çoğu ileri yaştaydı. Toplam 52 hastada (42.5%) kalp hastalığı vardı. Hastaların %23’ünde (n=28) göğüs ağrısına neden olabilecek kalp hastalığı (aort stenozu, mitral kapak prolapsusu, aritmiler, v.s) vardı. Yaşları fazla olan grupta diğer gruba göre yapısal kalp hastalığı 2.84 kat (OR=2.84, %95GA 1.24-6.48, p=0.011) aritmi istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte yaklaşık 3.53 kat fazlaydı (OR=3.53, %95GA 0.93-13.38, p=0.051). Tüm kalp hastalıkları değerlendirildiğinde ise ileri yaştaki risk 4.12 kat fazla bulundu (; OR=4.12, %95GA 1.89-9.01, p<0.0001). Sonuç: Çalışmamızda göğüs ağrısı ile başvuran çocukların çoğunun yaşı 12 üstündeydi. Bu çocuklarda kalp hastalıklarının sık olduğu, saptanan kalp hastalıklarının da yaklaşık yarısının göğüs ağrısına doğrudan neden olduğu düşünüldü. Bu nedenle, çocuklarda göğüs ağrısının değerlendirilmesinde standart algoritmalara göre ileri tetkiklerin yapılması gereklidir. Çalışmamızdaki diğer bir önemli sonuç da, çocuklarda artan yaşla birlikte kalp hastalığı riskinin artmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, kardiyak hastalıklar, çocuk

Deniz N. Çağdaş, F. Ayşenur Paç. Cardiac chest pain in children. Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 401-406
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.