ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Anemia in heart failure [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 65-70 | DOI: 10.5152/akd.2012.011

Anemia in heart failure

Alev Kılıçgedik1, Cihan Dündar2, Mustafa Kürşat Tigen3
1Clinic of Cardiology, Kocaeli State Hospital, Kocaeli
2Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Chronic heart failure is a common problem and a major cause of death, hospital admission, poor physical function and impaired quality of life. In addition to the direct effect of heart failure on prognosis, several modifiable and non-modifiable factors contribute to the worse prognosis in heart failure. Anemia, which is common in patients with heart failure, may represent a modifiable risk factor for adverse outcome. It is also a marker for co-morbidity burden and greater disease severity. If anemia is a marker, treatment may not obviate the increased risk associated with anemia, but if it is a mediator, treatment may be helpful to reduce morbidity and mortality in heart failure. As anemia has been identified as an independent prognostic factor of both morbidity and mortality for patients with congestive heart failure, there is an increased interest in the hypothesis that the correction of anemia with erythropoietin or iron supplementation might lead to an improvement on patients’ symptoms and functional status. Large randomized trials are necessary to show the effect of anemia and the specific treatments on the outcome in these patients. This article reviews the mechanisms, impact on outcomes and therapy of anemia in patients with heart failure.

Keywords: Heart failure, anemia, outcome, treatment

Kalp yetersizliğinde anemi

Alev Kılıçgedik1, Cihan Dündar2, Mustafa Kürşat Tigen3
1Clinic of Cardiology, Kocaeli State Hospital, Kocaeli
2Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Kronik kalp yetersizliği genel bir sorun ve ölüm, hastaneye başvuru, kötü fonksiyonel kapasite ve bozulmuş yaşam kalitesinin en önemli neden- lerinden biridir. Kalp yetersizliğinin prognoz üzerine direk etkisi yanında çeşitli iyileştirilebilir ve iyileştirilemez faktörler kalp yetersizliğinin prognozunu kötüleştirir. Kalp yetersizliğinde sıkça görülen anemi kötü sonlanım için iyileştirilebilir bir risk faktörüdür. Aynı zamanda anemi komorbidite yükü ve hastalık ciddiyeti için de bir göstergedir. Aneminin hastalık ciddiyetini gösteren bir belirteç olması durumunda tedavi ile anemiyle ilişkili artmış risk önlenemeyebilir, fakat aneminin bir mediyatör olması durumunda anemi sebebini bilmek ve tedavi etmek kalp yeter- sizliğinde mortalite ve morbiditenin azalmasına katkı sağlayabilir. Anemi konjestif kalp yetersizliğinde hem mortalite hem de morbidite için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlandığından beri, aneminin eritropoetin veya demir desteği ile düzeltilmesinin hastanın semptomlarında ve fonksiyonel durumunda iyileşme sağlayabileceği hipotezine ilgi artmıştır. Fakat hala aneminin ve spesifik tedavilerin bu hastalarda sonlanım üzerine etkisini gösterebilmek için geniş randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu derlemede kalp yetersizlikli hastalarda aneminin mekanizma- sı, olumsuz sonlanım üzerine etkisi ve tedavisi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, anemi, sonlanım olayları, tedavi

Alev Kılıçgedik, Cihan Dündar, Mustafa Kürşat Tigen. Anemia in heart failure. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 65-70
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.