ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 21 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology M235T polymorphism in the angiotensinogen gene and cardiovascular disease: An updated meta-analysis of 39 case–control comparisons [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 222-232 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.75282

M235T polymorphism in the angiotensinogen gene and cardiovascular disease: An updated meta-analysis of 39 case–control comparisons

Chuannan Zhai1, Hongliang Cong2, Hong Zhang2, Kai Hou2, Ying Zhang2, Yingyi Zhang2
1School of Medicine, NanKai University; Tianjin-China
2Department of Cardiology, Tianjin Chest Hospital; Tianjin-China

Keywords: angiotensinogen, genetic polymorphism, cardiovascular disease

Chuannan Zhai, Hongliang Cong, Hong Zhang, Kai Hou, Ying Zhang, Yingyi Zhang. M235T polymorphism in the angiotensinogen gene and cardiovascular disease: An updated meta-analysis of 39 case–control comparisons. Anatol J Cardiol. 2019; 21(4): 222-232

Corresponding Author: Hongliang Cong, China