ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Association between C-reactive protein, carotid intima-media thickness and P-wave dispersion in obese premenopausal women: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 40-46 | DOI: 10.5152/akd.2012.008

Association between C-reactive protein, carotid intima-media thickness and P-wave dispersion in obese premenopausal women: an observational study

Ufuk Özuğuz1, Gökhan Ergün2, Serhat Işık3, Ferhat Gökay4, Yasemin Tütüncü3, Gülhan Akbaba4, Dilek Berker3, Serdar Güler3
1Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara Numune Research and Training Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Ankara Numune Research and Training Hospital, Endocrinology and Metabolism Clinic, Ankara, Turkey
4Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

Objective: The aim of the present study was to evaluate P-wave dispersion (PWD) in obese women, and to investigate the relationship between P-wave measurements, high sensitive C-reactive protein (hsCRP), carotid intima-media thickness (CIMT) and echocardiographic findings. Methods: Forty-four patients with obese premenopausal women and 30 females with normal weight were enrolled this cross sectional, obser- vational study. Results of anthropometric measurements, laboratory assays, electrocardiographic and echocardiographic findings were recorded for each participant. Student t, Mann-Whitney U and Pearson Chi-square tests, and Spearman correlation analysis were used for statistical analysis. Multiple regression analysis was used to identify independent factors associated with PWD development. Results: The obese group had significantly higher values for PWD (41.8±11.8 ms vs. 28.5±9.3 ms; p<0.001) as well as for P max (105.2±14.3 ms vs. 89.0±13.3 ms; p<0.001). Correlation analyses revealed the presence of a positive correlation between PWD and each of insulin, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, hsCRP, CIMT, left atrial diameter (LAD), waist circumference, waist to hip ratio and body mass index in obese participants. The only significant association that was observed on multiple linear regression analysis, after adjustments for confounding risk factors, was between LAD and PWD (β=4.290, 95% CI: 1.870-9.720, p=0.032). Conclusion: We found that increased PWD values in obese patients are correlated positively with hsCRP, CIMT and abdominal obesity. However, independent and significant association was found only between LAD and PWD.

Keywords: Obesity, subclinical inflammation, P-wave dispersion, atherosclerosis, regression analysis

Premenapozal şişman kadınlarda P dalga dispersiyonu karotis intima-media kalınlığı ve C-reaktif protein arasındaki ilişki; Gözlemsel bir çalışma

Ufuk Özuğuz1, Gökhan Ergün2, Serhat Işık3, Ferhat Gökay4, Yasemin Tütüncü3, Gülhan Akbaba4, Dilek Berker3, Serdar Güler3
1Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara Numune Research and Training Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Ankara Numune Research and Training Hospital, Endocrinology and Metabolism Clinic, Ankara, Turkey
4Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

Amaç: Çalışmamızın amacı, premenapozal obez kadınlarda P dalga dispersiyonunun incelenmesi, P dalga ölçümleri ile yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hsCRP), karotis intima-media kalınlığı (KIMK) ve ekokardiyografi bulguları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Yöntemler: Kırk dört premenapozal obez kadın ve 30 normal kilolu, sağlıklı, gönüllü, kesitsel gözlemsel çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılarda, antropometrik ölçümlerden sonra açlık kan şekeri, insülin düzeyi, insülin direnci (HOMA-IR), hsCRP, lipit parametreleri ve KIMK ölçüldü, elekt- rokardiyografik ve ekokardiyografik parametreler değerlendirildi. İstatistiksel analizde Student t, Mann-Whitney U ve Pearson Ki-kare testleri, ve Spearman korelasyonu analizi kullanıldı. Çoklu doğrusal regresyon analizi ile P dalga dispersiyonu gelişimini etkileyen bağımsız belirleyicile- ri araştırıldı. Bulgular: Premenapozal obez kadınlar ile sağlıklı kontrol grubu arasında P dispersiyonu ve maksimum P dalga süresi açısından anlamlı farklılık vardı (sırasıyla, 41.8±11.8 ms’ye karşı 28.5±9.3 ms, p<0.001 ve 105.2±14.3 ms’ye karşı 89.0±13.3 ms, p<0.001). P dalga dispersiyonu ile insülin, HOMA-IR, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, hsCRP, KIMK, sol atriyum çapı, bel çevresi, bel-kalça oranı ve vücut kitle indeksi arasında pozitif korelasyon vardı. Lineer regresyon analizinde ise P dalga dispersiyonu ile sadece sol atriyum çapı arasında anlamlı ilişki vardı (β=4.290, %95 GA: 1.870-9.720, p=0.032). Sonuç: Obez hastalardaki artmış P dalga dispersiyonu ile abdominal obezite, KIMK, hsCRP ve sol atriyum çapı arasında pozitif korelasyon bulduk. Bununla birlikte P dalga dispersiyonu ile sadece sol atriyum çapı arasında anlamlı ilişki mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Obezite, subklinik enflamasyon, P dalga dispersiyonu, ateroskleroz, regresyon analizi

Ufuk Özuğuz, Gökhan Ergün, Serhat Işık, Ferhat Gökay, Yasemin Tütüncü, Gülhan Akbaba, Dilek Berker, Serdar Güler. Association between C-reactive protein, carotid intima-media thickness and P-wave dispersion in obese premenopausal women: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 40-46
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.