ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The Relation of Coronary Artery Disease with Doppler Flow Velocity and Resistance Index in Cases Without Significant Carotid Artery Stenosis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2001; 1(1): 5-9

The Relation of Coronary Artery Disease with Doppler Flow Velocity and Resistance Index in Cases Without Significant Carotid Artery Stenosis

Mehmet Sıddık Ülgen1, Aslan Bilici2, Murat Acar2, Hakan Önder2, Murat Sucu3, Nizamettin Toprak4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır-Turkey
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Objective: Atherosclerosis causes functional vasomotor changes as well as atheromatous carotid plasques and luminal stenosis resulting in mechanical effect. The relation between functional vasomotor changes in carotid arteries and extent of coronary artery disease is unknown. In our study, the probable relationship between carotid arterial flow velocities and resistance indexes (RI) with the extent of coronary artery disease (CAD) in patients who do not have significant carotid luminal stenosis was evaluated. Methods: One hundred and fourteen patients (74 males, mean age 53±10 years, range 33-72 years) were studied. All patients underwent color Doppler sonography before coronary angiography. Peak systolic flow velocity, end-diastolic flow velocity and resistance index (RI) of right and left common carotid and internal carotid arteries were measured by color Doppler sonographic technique. Doppler parameters were correlated with the extent of CAD and left ventricular ajection fraction. Results: Patients were classified on the basis of presence of significant CAD and the number of affec ted coronary arteries. Thirty-three patients did not have (normal group) and 81 patients had significant coronary arterial stenosis (22 patients with one-vessel disease, 27 with two-vessel disease and 32 patients with three-vessel disease). Flow velocities were the highest in normal group but the lowest in CAD patients, especially when 3 coronary arteries were affected. Correlation analysis demonstrated negative relationship of age, ejection fraction and number of affected coronary arteries with end-diastolic flow velocity, but positive and significant correlation with RI value. Conclusion: Our study is the first on this object. The results suggest that presence and extent of CAD changes flow velocities and RI values of common and internal carotid arteries. However, further investigations are required before these parameters can be applied as diagnostic criteria.


Anlamlı Karotid Arter Darlığı Olmayan Olgularda Doppler Akım Hızları ve Resistans İndekslerinin Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisi

Mehmet Sıddık Ülgen1, Aslan Bilici2, Murat Acar2, Hakan Önder2, Murat Sucu3, Nizamettin Toprak4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır-Turkey
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Amaç: Bu çalışmada anlamlı karotid arter darlığı olmayan olgularda karotid arter akım hızları ve rezistans indeksleri (RI) ile koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki olası ilişki araştırılmıştır. Yöntem: Çalışma KAH ön tanısı ile koroner anjiografi yapılan 74’ü erkek olan 114 olgu (yaş ortalaması 53Æ10, yaş aralığı 33-72) üzerinde yapıldı. Anjiografi öncesi sağ, sol ana karotid arterler (sağ-sol CCA) ve sağ, sol internal karotid arterler (sağ-sol ICA) akım hızları ve RI Doppler ultrasonografi (US) ile ölçüldü. Olgular KAH varlığı ve hastalıklı koroner arter sayısına göre gruplandırılarak Doppler parametreleri ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) yönünden karşılaştırıldı. Bulgular: Otuz üç olguda koroner arterlerde daralma saptanmazken (normal grup), 81 olguda anlamlı koroner arter darlığı saptandı (22 olguda bir arterde, 27 olguda iki arterde ve 32 olguda üç koroner arterde). Akım hızları Kah olan grupta anlamlı olarak daha düşük, RI ise daha yüksek bulundu. Akım hızları normal grup;ta en yüksek 3 damar hastalığı (DH) olan grupta en düşüt.ü RI ise normal grupta en düşük iken 3 DH olan grupta en yüksekti. Korelasyon analizinde yaş, EF ve hastalıklı damar sayısı ile özellikle minimal akım hızları arasında ters, RI değerleri arasında doğru ve anlamlı korelasyon saptandı. Sonuç: Bu çalışma bu konu ile ilgili ilk çalışma olup elde edilen bulgular; KAH varlığı ve aterosklerozun yaygınlığının Doppler US ile ölçülen CCA, ICA akım hızları ve RI değerlerini değiştirdiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, karotid arter, Doppler

Mehmet Sıddık Ülgen, Aslan Bilici, Murat Acar, Hakan Önder, Murat Sucu, Nizamettin Toprak. The Relation of Coronary Artery Disease with Doppler Flow Velocity and Resistance Index in Cases Without Significant Carotid Artery Stenosis. Anatol J Cardiol. 2001; 1(1): 5-9
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology