ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Plasma urotensin II and neurokinin B levels in acute myocardial infarction and stable coronary artery disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 628-633 | DOI: 10.5152/akd.2014.5596

Plasma urotensin II and neurokinin B levels in acute myocardial infarction and stable coronary artery disease

Dursun Çayan Akkoyun1, Aydın Akyüz1, Şeref Alpsoy1, Ahmet Gürel2, Niyazi Güler1, Hasan Değirmenci1, Ümit Gürkan3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey
3Department of Physiology, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey

Objective: This aim of the study is to investigate whether there are possible plasma urotensin-II (U-II) and neurokinin B (NKB) level changes in patients with acute myocardial infarction (AMI) or not and plasma urotensin-II (U-II) and neurokinin B (NKB) level changes in patients with acute myocardial infarction (AMI) and stable coronary artery disease (CAD) and to evaluate whether there is any relationship between these changes and the pathogenesis of these diseases. Methods: This is a prospective case-control study. Three groups were formed from randomly admitted patients with AMI, stable CAD, and controls. Biochemical parameters and U-II and NKB levels were measured. Patients with congestive heart failure, chronic hepatic and renal failure, severe cardiac valve disease, and severe pulmonary hypertension were excluded from the study. The normality of the data was evaluated using the Kolmogorov-Smirnov test. We compared the three groups with one-way ANOVA and Tukey test (Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test). Results: Compared with controls (n=31) and CAD patients (n=32), AMI patients (n=32) had lower U-II and NKB levels. In cases of stable CAD, U-II and NKB levels were similar. A positive correlation was found between U-II and NKB (r=0.720; p=0.000). U-II and NKB were poorly correlated with left ventricle ejection fraction but not with C-reactive protein. Conclusion: We found that U-II and NKB levels were lower in patients with AMİ in than those with CAD or the control group. According to our findings, the decreased U-II and NKB levels were related to complicated atherosclerotic events.

Keywords: urotensin II, neurokinin B, acute myocardial infarction

Akut miyokardiyal enfarktüs ve stabil koroner arter hastalığında plazma ürotensin II ve nörokinin B düzeyleri

Dursun Çayan Akkoyun1, Aydın Akyüz1, Şeref Alpsoy1, Ahmet Gürel2, Niyazi Güler1, Hasan Değirmenci1, Ümit Gürkan3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey
3Department of Physiology, Faculty of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdağ-Turkey

Amaç: Bu çalışma akut miyokardiyal enfarktüs(AME) ve stabil koroner arter hastalarının (KAH) plazma ürotensin II (U-II) ve nörokinin B (NKB) düzeylerinde olası değişiklikleri ve hastalıkların patogenezi ile ilişkisini araştırmak amacı ile planlandı. Yöntemler: Çalışmamız prospektif, vaka kontrol çalışması olarak planlandı. Random olarak başvuran AME, stabil KAH hastaları ve Kontrol bireylerinden üç grup oluşturuldu. Konjestif kalp yetersizliği, kronik karaciğer ve böbrek yetersizliği, şiddetli kalp kapak hastalığı ve pulmoner hipertansiyon hastaları çalışma dışı bırakıldı. Biyokimyasal parametreler, U-II ve NKB düzeyleri ölçüldü. Verilerin normallik analizi için Kolmogornov-Smirnov testi kullanıldı. Üç grup karşılaştırılması one-way Anova ve Tukey testi (veya Kruskall-Wallis testi ve Mann-Whitney U test) ile yapıldı. Bulgular: Serum ortalama U-II düzeyleri AME grubunda, KAH ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla p=0,014 ve p=0,028). Serum ortalama NKB düzeyleri AME grubunda, KAH ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla p<0,001 ve p=0,025 ). KAH ve kontrol grupları arasında ise U-II ve NKB seviyeleri yönünden anlamlı fark saptanmadı ( p>0,05 ). Serum U-II ve NKB değerleri arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,720; p<0,001). Serum U-II ve NKB değerleri ile CRP düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon olmamasına rağmen, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ile zayıf korelasyon vardı Sonuç: Çalışmamızda AME grubunda KAH ve Kontrol grubuna göre daha düşük U-II ve NKB düzeylerini bulduk. Bulgularımıza göre azalmış U-II ve NKB seviyeleri komplike aterosklerotik olaylarla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: ürotensin II, nörokinin B, akut miyokardiyal enfarktüs.

Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Ahmet Gürel, Niyazi Güler, Hasan Değirmenci, Ümit Gürkan. Plasma urotensin II and neurokinin B levels in acute myocardial infarction and stable coronary artery disease. Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 628-633
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.