ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain and strain rate echocardiography in children with juvenile idiopathic arthritis: An observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 339-346 | DOI: 10.5152/akd.2012.098

Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain and strain rate echocardiography in children with juvenile idiopathic arthritis: An observational study

Osman Yılmaz1, Özben Ceylan1, Utku Arman Örün2, Senem Özgür1, Selmin Karademir3, Vehbi Doğan1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Clinic of Pediatric Cardiology, Dr Sami Ulus Children’s Hospital, Ankara

Objective: In juvenile idiopathic arthritis (JIA) cardiac involvement is usually silent without typical symptoms. The purpose of this study was to assess left ventricular functions with tissue Doppler echocardiography (TDE), strain and strain rate in children with JIA. Methods: Our study was designed as a cross-sectional observational study. Thirty pediatric patients with JIA and 30 age- and sex-matched healthy controls were studied. In addition to standard echocardiographic methods, tissue Doppler, strain and strain rate imaging’s were per- formed to assess left ventricular functions in all participants. The means of variables that did not distributed normally were compared with Mann-Whitney U test. Results: In patients with JIA, E’ values of mid and apical regions of left ventricular lateral wall were significantly lower than those of the controls (15.76±3.24 vs 17.91±3.29 cm/s, 11.10±2.96 vs12.64± 2.42 cm/s, p<0.05). In longitudinal strain reflecting left ventricular regional systolic functions, apical-lateral, basal and mid-septum peak S values, lateral peak S values in circumferential strain (-17.30±6.22 vs -21.97±4.32, -18.23±4.62 vs -21.53±2.69, -20.35±3.75 vs -22.75±3.50, -9.68±7.12 vs -13.70±6.81 cm/s, p<0.05, r: 0.42, 0.41, 0.42), in longitudinal strain reflecting diastolic func- tions, apical-lateral, mid-lateral, apical-septum, mid-septum peak E values (2.22±1.00 vs 3.17±0.87, 1.62±0.84 vs 2.15±0.72, 2.51±0.76 vs 3.31±0.87, 1.99±0.64 vs 2.47±0.57 cm/s, p<0.05, r: -0.39,-0.55,-0.43) and in circumferential strain lateral and posterior peak E values (1.32±0.83 vs 1.88±0.94, 1.31±0.71 vs 1.85±0.91 cm/s, p<0.05, r: -0.33, -0.22) were significantly lower than those of the controls. Conclusion: Although marked myocardial involvement was not detected with tissue Doppler imaging in JIA patients with subclinical cardiac disease, regional impairments in left ventricular strain and strain rates were found.

Keywords: Juvenile idiopathic arthritis, tissue Doppler echocardiography, strain, strain rate

Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının doku Doppler, gerilme ve gerilme hızı ekokardiyografi ile değerlendirilmesi: Gözlemsel bir çalışma

Osman Yılmaz1, Özben Ceylan1, Utku Arman Örün2, Senem Özgür1, Selmin Karademir3, Vehbi Doğan1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Clinic of Pediatric Cardiology, Dr Sami Ulus Children’s Hospital, Ankara

Amaç: Juvenil idiyopatik artritte (JIA) kardiyak tutulum tipik semptomlar olmaksızın çoğu kez sessiz seyretmektedir. Bu çalışmanın amacı JIA’lı hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarını doku Doppler ekokardiyografi (DDE), gerilme (strain) ve gerilme hızı (strain rate) ile değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmamız enine-kesitli gözlemsel olarak dizayn edildi. Çalışmaya 30 JIA’lı çocuk ve yaş ve cinsiyeti uygun 30 sağlıklı çocuk alındı. Tüm hastaların konvansiyonel ekokardiyografilerine ek olarak doku Doppler, gerilme ve gerilme hızı teknikleri uygulanarak sol ventrikül fonksiyonları değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen örneklerin ortalamaları Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Juvenil idiyopatik artritli hastalarda DDE ile sol ventrikülün mid ve apikal-lateral bölgelerinde E’ değerleri kontrol grubuna göre düşük bulundu (15.76±3.24 cm/s karşın 17.91±3.29 cm/s, 11.10±2.96 cm/s karşın 12.64±2.42 cm/s, p<0.05). Sol ventrikül yerel sistolik fonksiyonları değerlendiren longitüdinal gerilmede apikal-lateral, bazal ve mid-septum pik S, sirkumferensiyal gerilmede lateral pik S (-17.30±6.22 karşın -21.97±4.32, -18.23±4.62 karşın -21.53±2.69, -20.35±3.75 karşın -22.75±3.50, -9.68±7.12 karşın -13.70±6.81, p<0.05, r: 0.42, 0.41, 0.42), diyastolik fonksiyonları değerlendiren longitüdinal gerilme hızı bulgularından apikal-lateral, mid-lateral ile apikal-septum, mid-septum pik E değerleri (2.22±1.00 karşın 3.17±0.87, 1.62±0.84 karşın 2.15±0.72, 2.51±0.76 karşın 3.31±0.87, 1.99±0.64 karşın 2.47±0.57 cm/s, p<0.05, r: -0.39, -0.55, -0.43) ile sirkumferen- siyal gerilme hızı lateral, posteriyor pik E değerleri (1.32±0.83 karşın 1.88±0.94, 1.31±0.71 karşın 1.85±0.91 sm/s, p<0.05, r: -0.33, -0.22) kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Sonuç: Kardiyak yönden subklinik seyreden JIA’lı hastalarda DDE ile belirgin miyokardiyal tutulum görülmezken sol ventrikül gerilme ve gerilme hızı değerlerinde bölgesel olarak azalmalar vardır.

Anahtar Kelimeler: Juvenil idiyopatik artirit, doku Doppler ekokardiyografi, gerilme, gerilme hızı

Osman Yılmaz, Özben Ceylan, Utku Arman Örün, Senem Özgür, Selmin Karademir, Vehbi Doğan. Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain and strain rate echocardiography in children with juvenile idiopathic arthritis: An observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 339-346
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.