ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Relationship between serum leptin levels and left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 342-346

Relationship between serum leptin levels and left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients

Özgür Kartal1, Volkan İnal2, Oben Baysan3, Kenan Sağlam4
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye
2Acil Tıp, Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye
3Kardiyoloj, Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye
4Aile Hekimliği Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye

Objective: Previous studies showed relation between elevated serum leptin levels (SLL) and hypertension. The aim of this study was to evaluate relationship between SLL and left ventricular hypertrophy (LVH) and body mass index (BMI) in obese hypertensive patients.
Methods: Eighty patients with newly diagnosed essential hypertension were included in this cross-sectional, case-controlled study. Hypertensive patients were classified as; level-I or level-II according to JNC-VII classification and as normal weighted (18-24.99 kg/m2), over weighted (25-26.99 kg/m2) and obese (27 kg/m2 and above) according to BMI’s. All the patients were evaluated by echocardiography and blood samples were withdrawn for determination SLL. Statistical analysis was performed using Wilcoxon sign rank, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. Logistic regression analysis was applied for the evaluation of relationship between SLL and clinical variables.
Results: Mean levels of arterial blood pressure (ABP) of total 80 patients (36 males and 44 females) was 155±1.1/95.1±0.7 mmHg and the mean age was 48.9±1.3 years. Patients with level I hypertension (n=32) had mean ABP of 149.7±0.5/90.9±0.6 mmHg and with level-II hypertension (n=48) - mean ABP 168.5±1.6/102.9±0.9 mmHg. The mean BMI in normal weighted group (n=26) was 22.7±0.3 kg/m2, over weighted group (n=19)-26.1±0.2 kg/m2 and obese group (n=35)-30.9±0.5 kg/m2. There were no differences in LVH incidence between hypertension level groups and BMI groups (p>0.05). Serum leptin levels were similar in patients with level I and level II hypertension (33.5±2.9 ng/ml and 37.3±3.6ng/ml, respectively, p>0.05). However, leptin levels were higher in obese patients as compared with normal and over weighted patients (40.9±3.2 ng/ml versus 28.5±3.6 ng/ml and 32.8 ± 4.9 ng/ml, p<0.01). Patients with LVH had significantly higher levels of leptin as compared with patients without LVH (51.40±5.1 ng/ml versus 28.30±4.20 ng/ml, p<0.05). Logistic regression analysis demonstrated that SLL independently of blood pressure and BMI is related with LVH (OR - 1.7, %95 CI - 1.2-1.9, p<0.05).
Conclusion: Our study showed that elevated serum leptin levels are significantly related with LVH independently of body mass index and level of blood pressure. Thus, elevated SLLs, independently of hypertension level and BMI classification, coexist with LVH. Sympathetic activation or direct cardiac receptor activation or proliferative effects of leptin may be responsible for this coexistence.

Keywords: Leptin, left ventricular hypertrophy, obesity, hypertension, logistic regression analysis

Şişman hipertansif hastalarda leptin düzeyleri ve sol ventrikül hipertrofisi ile ilişkisi

Özgür Kartal1, Volkan İnal2, Oben Baysan3, Kenan Sağlam4
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye
2Acil Tıp, Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye
3Kardiyoloj, Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye
4Aile Hekimliği Anabilim Dalları, Etlik, Ankara, Türkiye

Amaç: Hipertansiyon ve şişmanlık günümüzde önemli bir ölüm ve morbidite nedenidir. Daha önce yapılan çalışmalarda hipertansiyon ve şişmanlığın yüksek leptin düzeyleri ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada; hipertansiyon evresi, vücut kitle indeksi (VKİ), sol ventrikül hipertrofisi (SVH) ve leptin düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Bu enine-kesitsel, vaka-kontrollü çalışmada ilk kez tanı konulan 80 esansiyel hipertansiyon hastası; JNC VII sınıflamasına göre evre 1 ve 2, VKİ’lerine göre (1) 18-24.99 kg/m2 normal, (2) 25-26.99 kg/m2 aşırı kilolu ve (3) ≥27 kg/m2 üzeri şişman olarak sınıflandırılmıştır. Tüm hastalara ekokardiyografik inceleme yapılmış ve leptin düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analiz Wilcoxon sign rank, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile yapıldı. Leptin düzeyi ile klinik değişkenler arasında ilişki lojistik regresyon analiz ile incelendi.
Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 80 (36E, 44K) hastanın yaş ortalaması 48.9±1.3 olup, ortalama kan basınçları 155±1.1/95.1±0.7 mmHg’dır. Hastaların kan basınçları, Evre-1 grubunda (n=32) 149.7±0.5/90.9±0.6 mmHg ve Evre-2 grubunda (n=48) 168.5±1.6/102.9±0.9 mmHg olarak, ayrıca VKİ’leri, normal kilolu grupta (n=26) 22.7±0.3 kg/m2, aşırı kilolu grupta (n=19) - 26.1±0.2 kg/m2 ve şişman grupta (n=35) - 30.9±0.5 kg/m2 olmak üzere ölçülmüştür. Çalışmada hipertansiyon evreleri ve VKİ grupları arasında SVH açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Evre-I ve evre -II hipertansiyonlu hastalarda leptin düzeyleri benzer idi (sırası ile 33.5±2.9 ng/ml ve 37.3±3.6ng/ml, p>0.05). Leptin düzeyi şişman grupta normal kilolu ve aşırı kilolu gruplara göre daha yüksek idi (40.9±3.2 ng/ml’ye karşı 28.5±3.6 ng/ml ve 32.8±4.9 ng/ml, p<0.01). Sol ventrikül hipertrofisi mevcudiyeti olan grupta SVH olmayan grubuna göre leptin düzeyi istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek tespit edildi (51.40±5.1 ng/ml’ye karşı 28.30±4.20 ng/ml, p<0.05). Lojistik regresyon analizinde leptin düzeyi, hipertansiyon evresi ve VKİ sınıflamasından bağımsız olarak SVH ile ilişkili olduğu saptandı (OR - 1.7, %95 GA - 1.2-1.9, p<0.05).
Sonuç: Çalışmamızda hipertansiyon evresi ve VKİ sınıflamasından bağımsız olarak leptin düzeyleri ile SVH arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bu bulgular, yüksek leptin düzeylerinin; hipertansiyon evresi ve VKİ sınıflamasından bağımsız olarak SVH ile birlikteliğine iflaret ettiğini düşündürmektedir. Leptin bu etkisini sempatik aktivasyon veya direk kalpteki reseptörler aracılığıyla ya da proliferatif etkisi ile gösteriyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Leptin, sol ventrikül hipertrofisi, şişmanlık, hipertansiyon, lojistik regresyon analizi

Özgür Kartal, Volkan İnal, Oben Baysan, Kenan Sağlam. Relationship between serum leptin levels and left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 342-346

Corresponding Author: Özgür Kartal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology