ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The effect of long term continuous positive airway pressure treatment on systolic and diastolic function in patients with obstructive sleep apnoea syndrome: A five year observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 265-271 | DOI: 10.5152/akd.2014.4870

The effect of long term continuous positive airway pressure treatment on systolic and diastolic function in patients with obstructive sleep apnoea syndrome: A five year observational study

Ali Rıza Bilge1, Veysel Yavuz1, Nurullah Çetin1, Onur Dalgıç1, Gökmen Kum1, Hakan Tıkız1, Hikmet Yılmaz2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Manisa Celal Bayar University Hospital, Manisa-Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Manisa Celal Bayar University Hospital, Manisa-Turkey

Objective: Evaluation of the long term effects of continuous positive airway presure (CPAP) on mean heart rate and left ventricular systolic and diastolic parameters in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) using conventional and tissue Doppler techniques. Methods: This prospective cohort study is designed to evaluate the long term effects of CPAP treatments in normotensive OSAS patients. Initially 40 patients aged from eighteen to fifty five with documented OSAS syndrome were evaluated within one month of CPAP treatment. All had high self-reported compliance with treatment. From the latter, 21 patients with uninterrupted CPAP therapy (for at least 5 years, 5 hours per day) were included in the study and further evaluated with treatment. The left ventricular systolic function was assessed on apical four- chamber view using modified Simpson method and diastolic function was evaluated with classic transmitral pulsed and tissue Doppler techniques. Paired t test and Wilcoxon signed rank test had been used to compare the clinical and echocardiography data before and after treatment period. Results: A comparison of values assessed after one month and after 5 years of CPAP therapy, revealed a significant increase in the acceleration time(AT) Em/Am ratio and ejection time (ET) (AT: p=0.04; Em/Am ratio p=0.03 ET: p=0.04) while a significant decrease was observed on deceleration time (DT), isovolumetric relaxation time (IRT), myocardial performance index (MPI), mitral regurgitation (MR) and 24 hour mean heart rate (HR) in all subjects (DT: p=0.02; IVRT: p=0,04; MPI: p=0,01; MR: p≤0.001; HR: p=0.004). Conclusion: We observed a significant improvement in the left ventricular systolic and diastolic function and a significant decrease of 24-hour heart rate and mitral regurgitation with unchanged ejection fraction of the left ventricle with long term CPAP treatment similar to short-term treatment studies. The long term maintenance of the beneficial effect of CPAP throughout the 5 year long term treatment can be one of the pathophysiologic mechanisms that may explain the decrease of cardiovascular mortality observed with long term CPAP therapy in OSAS patients.

Keywords: obstructive sleep apnoea syndrome, positive continuous airway pressure therapy, systolic and diastolic dysfunction, tissue doppler, echocardiography

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda CPAP tedavisinin sistolik ve diyastolik sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi; beş yıllık takip çalışması

Ali Rıza Bilge1, Veysel Yavuz1, Nurullah Çetin1, Onur Dalgıç1, Gökmen Kum1, Hakan Tıkız1, Hikmet Yılmaz2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Manisa Celal Bayar University Hospital, Manisa-Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Manisa Celal Bayar University Hospital, Manisa-Turkey

Amaç: Bu çalışmada obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların uzun süreli devamlı pozitif basınç uygulaması (CPAP) tedavisinin olası sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarına olan etkisinin ekokardiyografi, konvansiyonel ve doku Doppler yöntemleriyle değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Prospektif bir kohort calışması olarak tasarlanan calışmada normotansif OSAS hastalarında uzun süreli CPAP tedavisinin klinik ve ekokardiyografik parametrelere etkileri değerlendirildi. Hastanemiz uyku birimine başvurup polisomnografi yapılarak OUAS tanısı almış ve CPAP tedavisi başlanan ve tedaviye uyum sağlayan 18-55 yaş arası 40 hasta değerlendimeye alındı, 5 yıl boyunca takip edilebilen ve günde en az 5 saat CPAP kullanan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikül sistolik fonksiyonları iki-boyutlu, parasternal uzun-aks, apikal-4-boşluk pencerede modifiye Simpson yöntemi kullanılarak, diyastolik fonksiyonları ise klasik transmitral “pulsed” Doppler ve doku Doppler görüntüleme yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. Klinik ve ekokardiyografik tedavi öncesi ve sonrası veriler Wilcoxon signed rank test ve eşlestirilmiş t testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hastalarda tedavi öncesi ve beş yıl CPAP sonrası ölçülen parametreler karşılaştırıldığında akselerasyon zamanı (AT), doku Doppler Em/Am oranının, ejeksiyon zaman (ET)’nın anlamlı düzeyde attığı (AT: p=0,04, ET: p=0,04 Em/Am: p=0,03) ve deselerasyon zamanı (DT), izovolümetrik relaksasyon zamanın (IRT), miyokardiyal performans indeksi (MPI), mitral yetmezliğinin (MY) ve 24 saat ortalama kalp hızının (HR) anlamlı düzeyde azaldığı saptandı. (DT: p=0,02; IVRT: p=0,04; MPI: p=0,01; MY: p≤0,001; HR: p=0,004). Sonuç: Çalışmamızda OUAS’lı hastalarda kısa süreli CPAP tedavisi çalışmalarında gözlenen sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında anlamlı düzelme etkisinin uzun süreli CPAP tedavisiyle devam ettiği ve mitral yetmezlik sıklığında azalma olduğu gözlenmiştir. Kardiyak fonksiyonda gözlenen düzelmenin 5 senelik tedavi boyunca da devam etmesi OUAS hastalarında uzun süreli CPAP tedavisiyle sağlanan kardiyak mortalitedeki azalmadan sorumlu olan fizyopatolojik mekanizmalardan biri olabilir.

Anahtar Kelimeler: obstrüktif uyku apne sendromu, ekokardiyografi, sistolik ve diyastolik disfonksiyon, doku doppler’i, sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi (CPAP)

Ali Rıza Bilge, Veysel Yavuz, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Gökmen Kum, Hakan Tıkız, Hikmet Yılmaz. The effect of long term continuous positive airway pressure treatment on systolic and diastolic function in patients with obstructive sleep apnoea syndrome: A five year observational study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 265-271
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.