ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Predicting the outcome in patients with unexplained syncope and suspected cardiac cause: role of electrophysiologic studies [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 213-217 | DOI: 10.5152/akd.2014.5306

Predicting the outcome in patients with unexplained syncope and suspected cardiac cause: role of electrophysiologic studies

Mohammad Assadian Rad1, Mohammad Farahani2, Zahra Emkanjoo3, Hassan Moladoust4, Abolfath Alizadeh3
1Cardiovascular Research Center, Guilan University of Medical Sciences; Rasht-Iran
2Department of Cardiology, Rajaie Cardiovascular Research and Medical Center; Tehran-Iran
3Department of Pacemaker and Electrophysiology, Rajaie Cardiovascular Research and Medical Center, Iran University of Medical Sciences; Tehran-Iran
4Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences; Rasht-Iran

Objective: Unexplained syncope is a challenge facing electrophysiologists. The prognosis varies widely depending on underlying causes, specially, cardiac ones. We sought to determine the abnormal electrophysiolgic (EP) study results as predictors of prognosis in syncope patients with suspected cardiac cause and risk factors associated with mortality.
 
Methods: A total of 227 consecutive patients with unexplained syncope were prospectively enrolled in this study. EP study was performed in 177 patients in base of inclusion criteria. These patients, in whom a cardiac cause of syncope was suspected, underwent EP study and if negative, head-up tilts test (HUTT). Complete follow-up was obtained for 132 patients for 20.0±10.8 months.
 
Results: A cardiac cause of syncope was established in 35%, a neurally mediated syncope in 35.6%, and in the rest 29.4% the cause of syncope remained unexplained despite a throughout neurologic and cardiologic evaluation. Logistic analysis revealed that the significant predictors of a cardiac cause of syncope were the absence of prodromal symptoms, left bundle branch block (LBBB), sever left ventricle (LV) dysfunction and male gender. At logistic analysis, the presence of LBBB (OR=6.63; 95% CI: 1.09-40) was significantly associated with outcome of death.
 
Conclusion: The present study provides evidence that presence of LBBB, abnormal EP study result and structural heart disease (SHD) have prognostic value in patients with suspected cardiac cause of syncope. The patients with SHD and unexplained syncope who had a negative EP study have a good long-term prognosis even in the presence of LV dysfunction. 
 

Keywords: syncope, left bundle branch block, electrophysiologic study

Kalp nedenli olduğundan şüphe edilen ve açıklanamayan senkoplu bir hastada sonucun kestirilmesi

Mohammad Assadian Rad1, Mohammad Farahani2, Zahra Emkanjoo3, Hassan Moladoust4, Abolfath Alizadeh3
1Cardiovascular Research Center, Guilan University of Medical Sciences; Rasht-Iran
2Department of Cardiology, Rajaie Cardiovascular Research and Medical Center; Tehran-Iran
3Department of Pacemaker and Electrophysiology, Rajaie Cardiovascular Research and Medical Center, Iran University of Medical Sciences; Tehran-Iran
4Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences; Rasht-Iran

Amaç: Açıklanamayan senkop elektrofizyolojistlerin yüz yüze kaldığı tartışmalı bir konudur. Prognoz temelde yatan nedene, özellikle kalp kökenli olanlara bağlı olarak çoklukla değişiklikler gösterir. Kardiyak nedenli senkop hastalarında, prognozu tayin eden belirteç olarak, anormal elektrofizyolojik (EF) sonuçları ve mortalite ile ilgili risk faktörlerini tayin etmeyi araştırdık.
 
Yöntemler: Açıklanamayan senkoplu toplam 227 ardışık hasta prospektif olarak bu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınma kriterleri temel alınarak, 177 hastada EF çalışması yapıldı. Kalp kökenli senkoptan şüphelenilen bu hastalar EF çalışmasına dahil edildi ve negatif çıkanlara Head-up testi (HUTT) yapıldı. Yüz otuz iki hasta 20.0±10.8 ay tam takip edildi.
 
Bulgular: Senkopun kardiyak nedeni %35, nörojen etkin senkop %35,6 ve geri kalan %29,4 tüm ayrıntılı nörolojik ve kardiyolojik değerlendirmelere rağmen açıklanamayan senkop nedenli olarak saptandı. Lojistik analizler senkobun kardiyak nedenlerinin belirteçleri olarak, prodromal semptomların olmaması, sol dal bloğu (SDB), şiddetli sol ventrikül (SV) yetmezliği ve erkek cinsinin varlığını ortaya çıkardı. Lojistik analizde; SDB’nin varlığı (OR=6,63; %95 CI: 1,09-40) ölümle sonuçlanmada, istatistik anlamlı bulundu.
 
Sonuç: Bu çalışma SDB’nin varlığı, anormal EF çalışma sonucu ve yapısal kalp hastalığı (YKH)’nın varlığının, senkobun kalp nedenli olduğundan şüphe edilen hastalarda, prognostik değer taşıdığının kanıtını sağlamaktadır. YKH’li ve EF çalışması negatif olan, açıklanamayan senkoplu hastalarda SV disfonksiyonu olsa bile uzun-dönem prognoz iyidir.

Anahtar Kelimeler: senkop, sol dal bloğu, elektrofizyolojik çalışma

Mohammad Assadian Rad, Mohammad Farahani, Zahra Emkanjoo, Hassan Moladoust, Abolfath Alizadeh. Predicting the outcome in patients with unexplained syncope and suspected cardiac cause: role of electrophysiologic studies. Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 213-217
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.