ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 22 Issue : 5 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Author's Reply [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2019; 22(5): 278-278

Author's Reply

Jun Gu, Zhao-fang Yin, Jian-an Pan, Jun-feng Zhang, Changqian Wang
Department of Cardiology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine; Shanghai-People


Jun Gu, Zhao-fang Yin, Jian-an Pan, Jun-feng Zhang, Changqian Wang. Author's Reply. Anatol J Cardiol. 2019; 22(5): 278-278

Corresponding Author: Changqian Wang, Türkiye