ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
A clinical study about contrast nephropathy: risk factors and the role of beta blockers [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 232-240 | DOI: 10.5152/akd.2014.5304

A clinical study about contrast nephropathy: risk factors and the role of beta blockers

Çağdaş Akgüllü1, Ufuk Eryılmaz1, Hasan Güngör1, Ahmet Huyut1, Cemil Zencir1, Tolga Hekim2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University; Aydın-Turkey
2Department of Cardiology, Aydın State Hospital; Aydın-Turkey

Objective: There is still a group of patient that have unpredictable risk for the development of contrast nephropathy (CN). There is also an effort to find more effficient strategies to prevent CN. Carvedilol, metoprolol and nebivolol seem to have theoretical potentials for the prevention of CN. In this study, we aimed to investigate their effects on the prevention of CN. We also aimed to define the risk factors associated with the development of CN in our study group.
 
Methods: In this prospective, cross-sectional study, the patients were divided into four groups according to whether they were taking 25 mg/day carvedilol (n: 56), 5 mg/day nebivolol (n: 60), 50 mg/day metoprolol (n: 68) or none (n: 63). We made analysis to determine the agents' efficiency on the prevention of CN. We also performed multiple logistic regression analysis including all groups to define the risk factors associated with CN.
 
Results: The incidents of CN were the lowest in the carvedilol group (4%) while the worst performance occurred in those taking metoprolol (10%). The difference between the groups in terms of the development of CN did not reach statistical significance (p>0.05). Multiple logistic regression analysis showed age (p=0.003), higher triglyceride levels (p=0.011) and family history of coronary artery disease (p=0.038) to be the predictors of CN.

 
Conclusion: In this study, we didn’t find any relation between the development of CN and carvedilol, metoprolol or nebivolol usage. We found age, higher levels of triglyceride and family history of coronary artery disease to be risk factors for predicting CN. 
 

Keywords: carvedilol, nebivolol, metoprolol, contrast nephropathy, triglyceride, coronary angiography

Kontrast nefropati konusunda bir klinik çalışma: Risk faktörleri ve beta blokerlerin yeri

Çağdaş Akgüllü1, Ufuk Eryılmaz1, Hasan Güngör1, Ahmet Huyut1, Cemil Zencir1, Tolga Hekim2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University; Aydın-Turkey
2Department of Cardiology, Aydın State Hospital; Aydın-Turkey

Amaç: Halen kontrast nefropati (KN) gelişmesinin öngörülemediği bir hasta grubu mevcuttur. Ayrıca KN'yi engelleyebilecek daha etkin stratejiler üretmek için çaba sarf edilmektedir. Karvedilol, metoprolol ve nebivolol KN'yi engelleyebilecek teorik potansiyele sahip görünmektedir. Bu çalışmada, onların KN üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Ayrıca çalışma grubumuzda KN ile ilişkili risk faktörlerini tanımlamayı da amaçladık.
 
Yöntemler: Bu prospektif ve kesitsel çalışmada, hastalar 25 mg/gün karvedilol (n=56), 5 mg/gün nebivolol (n=60), 50 mg/gün metoprolol (n=68) alanlar veya hiç  almayanlar (n=63) olmak üzere dört gruba bölündü. Ajanların KN'yi engelleme konusundaki etkinliklerini göstermek için analiz yaptık. Ayrıca tüm grupları içeren çoklu lojistik regresyon analizi ile KN gelişimine etki eden risk faktörlerini tanımladık.
 
Bulgular: Kontrast nefropati sıklığı karvedilol grubunda en az sıklıkta saptandı (%4), metoprolol grubunda ise en sık gözlendi (%10). Kontrast nefropati sıklığı açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (p>0,05). Çoklu lojistik regresyon analizinde yaş (p=0,003),  hipertrigliseridemi (p=0,011) ve koroner arter hastalığı aile öyküsü (p=0,038), KN'nin prediktörleri olarak saptandı.

 
Sonuç: Bu çalışmada, KN gelişimi ile karvedilol, nebivolol veya metoprolol kullanımları arasında ilişki saptanmamıştır. Yaş, yüksek trigliserit düzeyleri ve koroner arter hastalığı aile öyküsü KN'yi öngörmede risk faktörleri olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: karvedilol, nebivolol,  metoprolol, kontrast nefropati, trigliserit, koroner anjiyografi

Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Ahmet Huyut, Cemil Zencir, Tolga Hekim. A clinical study about contrast nephropathy: risk factors and the role of beta blockers. Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 232-240
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.