ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Evaluation of left atrial functions in children with chronic renal failure [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 280-285 | DOI: 10.5152/akd.2014.4675

Evaluation of left atrial functions in children with chronic renal failure

Savaş Demirpençe1, Barış Güven2, Timur Meşe3, Erkin Serdaroğlu2, Murat Muhtar Yılmazer4, Esin Firuzan5, Vedide Tavlı3
1Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir Buca Gynecology and Obstetrics and Pediatric Diseases Hospital, İzmir-Turkey
2Pediatric Nephrology, İzmir Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Disease and Surgery Training and Research Hospital; İzmir-Turkey.
4Department of Pediatric Cardiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır-Turkey
5Department of Statistics, Dokuz Eylül University, Faculty of Science, İzmir-Turkey
6Department of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Disease and Surgery Training and Research Hospital; İzmir-Turkey.

Objective: One-quarter of deaths in children with chronic renal failure is due to cardiovascular complications. Conventional echocardiographic methods are insufficient for evaluating systolic functions in children with chronic renal failure. The aim of the present study was to investigate cardiac functions in children with chronic renal failure by evaluating left atrial volume and functions. Methods: The present cross-sectional observational study included 44 children undergoing dialysis, 16 children with chronic renal failure but not yet on dialysis, and 20 healthy control subjects. Transthoracic echocardiography was performed for all children. Variables regarding to left ventricle and atrium (left atrial systolic force, left atrial systolic force index, left atrial volume, left ventricular mass index, and relative wall thickness) were measured using two-dimensional and M-mode echocardiography. Results: Left atrial systolic force index was negatively correlated with systolic blood pressure and left ventricular mass (p=0.01, r=0.266 and p=0.02, r=0.347, respectively). However, it was positively correlated with both early and late diastolic mitral inflow velocity (r=0.518, p=0.001 and r=0.828, p=0.001, respectively). There were no significant difference among the groups in terms of left atrial systolic force index and left atrial volume. However, left atrial systolic force index was higher in children with chronic renal failure but not yet on dialysis. Conclusion: Left atrial systolic force was negatively correlated with systolic blood pressure and left ventricular mass. These findings suggested that evaluating left atrial systolic force and left atrial volume were useful to determine diastolic dysfunction and the necessity of dialysis in patient with chronic renal failure.

Keywords: chronic renal failure, left atrial systolic force, dialysis, diastolic dysfunction

Kronik böbrek yetersizliği olan çocuklarda sol atriyum işlevlerinin değerlendirilmesi

Savaş Demirpençe1, Barış Güven2, Timur Meşe3, Erkin Serdaroğlu2, Murat Muhtar Yılmazer4, Esin Firuzan5, Vedide Tavlı3
1Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir Buca Gynecology and Obstetrics and Pediatric Diseases Hospital, İzmir-Turkey
2Pediatric Nephrology, İzmir Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Disease and Surgery Training and Research Hospital; İzmir-Turkey.
4Department of Pediatric Cardiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır-Turkey
5Department of Statistics, Dokuz Eylül University, Faculty of Science, İzmir-Turkey
6Department of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Disease and Surgery Training and Research Hospital; İzmir-Turkey.

Amaç: Kronik böbrek yetersizliği olan çocuklardaki ölümlerin dörtte biri yürek-damar karışıntılarına bağlıdır. Geleneksel ekokardiyografik yöntemler kronik böbrek yetersizliği olan çocuklarda sistolik işlevlerin değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, kronik böbrek yetersizliği olan çocuklarda sol atriyum hacim ve işlevlerini değerlendirerek yürek işlevlerini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Bu enine-kesitli gözlemsel çalışmaya diyalize giren 44 çocuk, kronik böbrek yetersizliği olan ancak henüz diyalize girmeyen 16 çocuk ve 20 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Tüm çocuklara göğüs duvarı yoluyla ekokardiyografi uygulanmıştır. İki boyutlu ve M-mod ekokardiyografi ile sol ventrikül ve sol atriyuma ait değişkenler (sol atriyum sistolik gücü, sol atriyum sistolik güç indeksi, sol atriyum hacmi, sol ventrikül kütle indeksi, göreceli duvar kalınlığı) değerlendirilmiştir. Bulgular: Sol atriyum sistolik güç indeksi ile sistolik kan basıncı ve sol ventrikül kütlesi arasında olumsuz korelasyon saptandı (sırasıyla r=0,266 p=0,01 / r=0,347 p=0,02). Tersine, sol atriyum sistolik güç indeksi ile diyastolik mitral doluşun erken ve geç dalgası arasında olumlu ilişki (sırasıyla r=0,518 p=0,001 / r=0,828 p=0,001) saptadık. Gruplar arasında sol atriyum sistolik güç indeksi ve sol atriyum hacmi bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Ne var ki, sol atriyum sistolik gücü henüz diyalize girmeyen kronik böbrek yetersizlikli hasta grubunda daha yüksek saptandı. Sonuç: Sol atriyum sistolik gücü sistolik kan basıncı ve sol ventrikül kütlesi ile olumsuz yönde korelasyon göstermektedir. Bulgular kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda diyaliz ihtiyacının ve gevşemeye ait işlev bozukluğunun belirlenmesinde sol atriyum sistolik gücü ve sol atriyum hacminin değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: ronik böbrek yetersizliği, sol atriyum sistolik gücü, diyaliz, gevşemeye ait işlev bozukluğu

Savaş Demirpençe, Barış Güven, Timur Meşe, Erkin Serdaroğlu, Murat Muhtar Yılmazer, Esin Firuzan, Vedide Tavlı. Evaluation of left atrial functions in children with chronic renal failure. Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 280-285
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.