ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Anatomic characteristics of left atrium and openings of pulmonary veins [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 674-678 | DOI: 10.5152/akd.2014.4968

Anatomic characteristics of left atrium and openings of pulmonary veins

Z. Aslı Aktan İkiz1, Hülya Üçerler1, Tomris Özgür1
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir-Turkey

Objective: Left atrium (LA) and left atrial pulmonary venous anatomy have clinical importance for atrial fibrillation (AF) and cardiac tumor surgery. A detailed anatomic knowledge of these structures may faciliate clinical evaluations. The aim of this study was to assess LA size and to demonstrate other anatomic features of LA with pulmonary vein openings in normal population. Methods: This descriptive laboratory study was performed in 56 hearts of adult formalin fixed cadavers. The number of pulmonary vein openings into LA was recorded. Different patterns of pulmonary vein openings were described such as common ostium and additional vein. Results: The roof of LA was determined as flat (75%), convex (14.3%) or concave (10.7%) in specimens. A roof pouch was present in 8.9% of specimens. The diameter of LA roof, the anteroposterior LA diameter and the LA diameter between septum and lateral wall were recorded. Thin areas on the atrial wall were observed in front of a light source around left atrial appendage orifice. Septal band was found in 7.1% of specimens.Five different patterns of pulmonary vein openings were recorded: The common arrangement, the unilateral common ostium, the unilateral additional vein, the additional vein on both side and the complex type were observed respectively in 41 specimens (73.2%), 10 specimens (17.9%), three specimens (5.4%), one specimen (1.8%) and one specimen (1.8%). Conclusion: It is expected that the data from present study will be a guide to the clinicians during the surgical approaches or radiologic examinations of LA and pulmonary vein openings into LA.

Keywords: anatomy, left atrium, pulmonary veins, septal band, oval fossa

Sol atriyum ve pulmoner ven açılma deliklerinin anatomik özellikleri

Z. Aslı Aktan İkiz1, Hülya Üçerler1, Tomris Özgür1
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir-Turkey

Amaç: Sol atriyum ve sol atriyal pulmoner ven anatomisi, atriyal fibrilasyonda ve kardiyak tümör cerrahisinde klinik öneme sahiptir. Bu yapıların detaylı anatomik bilgisi klinik değerlendirmelere kolaylık sağlayabilir. Çalışmanın amacı, normal popülasyonda sol atriyum boyutunu tayin etmek ve sol atriyuma açılan pulmoner ven deliklerinin anatomik özelliklerini saptamak idi. Yöntemler: Bu tanımlayıcı laboratuvar çalışmasında formalinle fikse edilmiş erişkin kadavralardan elde edilen 56 kalp kullanıldı. Sol atriuma açılan pulmoner ven deliklerinin sayısı kaydedildi. Ortak delik veya ek ven gibi, pulmoner ven deliklerine ait gözlenen farklı özellikler tarif edildi. Bulgular: Örneklerde sol atriyum tavanı düz (%75), konveks (%14,3) ya da konkav (%10,7) olarak saptandı. Örneklerin %8,9’unda tavanda cep şeklinde bir keselenme gözlendi. Sol atriyum çapı, sol atriyumun ön-arka çapı ve septum ile dış duvar arasındaki sol atriyum çapı ölçüldü. Işık kaynağı altında görülebilen ve sol aurikula açıklığı çevresinde lokalize olan ince alanlar gözlendi. Örneklerin %7,1’inde de septal bant mevcut idi. Pulmoner ven deliklerinin 5 paterni kaydedildi: Klasik form, unilateral birleşik delik, unilateral aksesuvar ven, bilateral aksesuvar ven ve kompleks tip sırasıyla 41 örnekte (%73,2), 10 örnekte (%17,9), 3 örnekte (%5,4), bir örnekte (%1,8) ve yine bir örnekte (%1,8) gözlendi. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen verilerin, sol atriyum ve sol atriyuma açılan pulmoner ven deliklerine ilişkin cerrahi yaklaşımlar ya da radyolojik incelemeler sırasında klinisyenler için bir rehber olmasını bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler: anatomi, sol atriyum, pulmoner venler, septal bant, oval çukur

Z. Aslı Aktan İkiz, Hülya Üçerler, Tomris Özgür. Anatomic characteristics of left atrium and openings of pulmonary veins. Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 674-678
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology